7.01 UDAL ORDENANTZA, UDAL HILERRIAREN ZERBITZUAGATIK (UDALARENA) JASO BEHARREKO IZAERA PUBLIKO EZ TRIBUTARIOA DUEN ONDARE-PRESTAZIOA ARAUTZEN DUENA.

7.01 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO A PERCIBIR POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

 
 

01 - OINARRI OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Artículo 1.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 20.4 artikuluak, 2019rako zenbait tributu-neurri onartzen dituen otsailaren 11ko 3/2019 Foru Arauak egindako idazketan ezartzen du herritarrek ordaindu beharreko hainbat kontraprestazio izaera publiko ez tributarioa duten ondare-prestazio publikotzat hartzen direla.

El art. 20.4 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, en la redacción dada por la Norma Foral 3/2019 de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para 2019, establece que diversas contraprestaciones a abonar por la ciudadanía tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Derrigortasunez (koaktiboki) ezarritako kontraprestazio ekonomikoak (tarifak) dira eta zeharkako kudeaketaren bidez zerbitzuak emateagatik jasotzen direnak. Halakotzat hartuko dira, hain zuzen. emakida-erregimenean zerbitzuak emateagatik eskatzen diren kontraprestazioak, besteak beste.

Se trata de las contraprestaciones económicas (tarifas) establecidas coactivamente, que se perciban por la realización de servicios mediante gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración, entre otras, las contraprestaciones exigidas por prestación de servicios en régimen de concesión.

 

02 - HELBURUA

02 - OBJETO

2. Artikulua.

Artículo 2.

Udal ordenantza honen xedea da udalerrian hiriko garraio publikoaren zerbitzua emateagatiko tarifak arautzea.

Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de las tarifas por la prestación del servicio de cementerio municipal .

Zerbitzu hori administrazio-emakida moduan kudeatzen da.

Dicho servicio se gestiona en régimen de concesión administrativa.

 

03 - ORDAINTZEKO BETEBEHARRA SORTZEA

03 - NACIMIENTO OBLIGACIÓN DEL PAGO

3. Artikulua.

Artículo 3.

Eranskinean zehazten den zerbitzua eskatzen denean edo ematen hasten denean sortzen da tarifa ordaintzeko betebeharra, norberak eskatuta edota udalaren ekimenez, berezkoak dituen eskumenak erabiliz. Ondorio horietarako, hasiera hori partikularren eskaerarekin batera gertatzen dela ulertuko da.

Se genera la obligación de abonar la tarifa cuando se inicie la prestación de cualquier servicio incluido en el anexo de la presente ordenanza, bien a solicitud de los particulares o por iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

 

04 - PRESTAZIO HORI ORDAINTZERA BEHARTUTAKO PERTSONAK

04 - PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN

4. Artikulua.

Artículo 4.

Tarifa ordaindu beharko dute pertsona fisiko eta juridikoek, jaraunspen banatugabeek, ondasun-erkidegoek eta nortasun juridikorik ez duten gainerako erakundeek, baldin eta unitate ekonomiko bat edota zergapeko ondare bereizi bat osatzen badute eta zerbitzuak ematea edo emakidak ematea eskatzen badute, edo berezkoak dituzten eskumenak baliatuz udalaren ekimenez eskatuz gero.

Están obligadas al pago de la tarifa las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición que soliciten la prestación de los servicios o el otorgamiento de concesiones o por iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias.

 

05 - TARIFAK

05 - TARIFAS

5. Artikulua.

Artículo 5.

Ordenantza honen eranskinean zehaztutako tarifak ezarrita zehazten dira kuotak.

Las cuotas se determinan por la aplicación de las tarifas señaladas en el anexo de la presente Ordenanza.

Tarifak ezarri ondotiko kuotaren gainean aplikagarri zaion indarrean dagoen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) karga-tasa aplikatuko da.

Sobre la cuota resultante de la aplicación de las tarifas se aplicará el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente que le sea de aplicación.

 

06 - TARIFAK BERRIKUSTEA

06 - REVISIÓN DE TARIFAS

6. Artikulua

Artículo 6.

Alkatetzaren edo eskuduntza hori eskuordetu duen organoak emandako ebazpen bidez berrikusi ahal izango dira tarifak.

Las tarifas podrán ser revisadas mediante resolución de Alcaldía o órgano en quien haya delegado dicha atribución

 

07 - SALBUESPENAK

07 - EXENCIONES

7. Artikulua.

Artículo 7.

Tarifa ordaintzetik salbuetsita egongo dira Agintaritza Judizialak agintzen dituen ehorzketa-zerbitzuak, hobi erkidean egiten badira.

Estarán exentos de abonar la tarifa los servicios de inhumación que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

 

08 - KUDEAKETA ARAUAK

08 - NORMAS DE GESTIÓN

8. Artikulua.

Artículo 8.

Hilerrien udal-jarduera zehazten duten zerbitzuak instantzia bidez aldez aurretik eskatu beharko ditu partikularrak. Zerbitzu bakoitzari banakako likidazioa egingo zaio.

Los servicios en que se concreta la actividad municipal de cementerios a petición de particulares habrán de ser solicitados previamente, mediante instancia. Cada servicio será objeto de una liquidación individual.

Enpresa emakidadunaren gain egongo da kudeaketa administrazio-klausulen eta baldintza teknikoen agirietan eta emakida arautzen duen kontratuan ezarritakoaren arabera.

La gestión se realizará por la empresa concesionaria conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas y en el contrato que rija la concesión.

 

09 - XEDAPEN INDARGABETZAILEA

09 - DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Hiri barneko garraio publikoaren zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala indargabetuta geratu da.

Hiri barneko garraio publikoaren zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala indargabetuta geratu da.

 

10 - AZKEN XEDAPENA

10 - DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau Gipuzkoako Buletin Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presenta ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa .

 

11 - ERANSKINA- TARIFAK

11 - ANEXO- TARIFAS

 

1 - Aurre-beharra

1 - Pre-necesidad

Losa-itxiturarekin apaindutako panteoi bikoitza, 99 urte.
24.853,51
Panteón doble revestido con losa de cierre, 99 años.
Panteoi lorategi duena (4 gorpu), 99 urte
13.462,30
Panteón sencillo ajardinado (4 plazas), 99 años.
Panteoi lorategi duena (gorpu 1 eta 3ren errauts edo hondakinak), 99 urte.
3.365,59
Panteón sencillo ajardinado (1 cadáver y 3 cenizas o restos), 99 años.
Nitxoa (gorpu 1 edo hondakina), 99 urte.
3.210,22
Nicho (1 cadáver o resto), 99 años.
Hondakinen kolunbarioa (hondakin 1), 99 urte.
942,32
Columbario restos (1 resto), 99 años.
Hondakinen kolunbarioa (hondakin 1), 25 urte.
383,16
Columbario restos (1 resto), 25 años.
Errautsetarako granitozko kolunbarioa (baten errautsentzat), 99 urte.
973,03
Columbario de cenizas de granito (1 ceniza), 99 años.
Errautsetarako granitozko kolunbarioa (baten errautsentzat), 25 urte.
424,61
Columbario de cenizas de granito (1 ceniza), 25 años.
Errautsetarako sikomoro marmol arrosako kolunbarioa (4en errautsentzat), 99 urte.
3.986,96
Columbario de cenizas sicomoro mármol rosa (4 cenizas), 99 años.

2 - Post-morten lurperatze unitateak

2 - Unidades de enterramiento post-morten

Losa-itxiturarekin apaindutako panteoi bikoitza (6 gorpu), 99 urte.
24.853,51
Panteón doble revestido con losa de cierre (6 plazas), 99 años.
Panteoi lorategi duena (4 gorpu), 99 urte.
13.462,30
Panteón sencillo ajardinado (4 plazas), 99 años.
Panteoi lorategi duena (gorpu 1 eta 3ren errauts edo hondakinak), 99 urte.
3.365,59
Panteón sencillo ajardinado (1 cadaver y 3 cenizas o restos), 99 años.
Nitxoa (gorpu edo gerakin 1), 99 urte.
3.210,22
Nicho (1 cadáver o resto), 99 años.
Aldi baterako nitxoa (gorpu edo hondakin 1), 10 urte.
943,11
Nicho temporal (1 cadáver o resto), 10 años.
Luzapen aldia, 5 urte.
766,27
Período de prórroga, 5 años.

3 - Ehorzketak

3 - Inhumaciones

Bakarra edo bientzako panteoian egindako gorpu ehorzketa
207,13
Inhumación cadáver en panteón doble o sencillo.
Aldi baterako nitxoan egindako ehorzketa (10 edo 99 urte).
147,06
Inhumación cadáver en nicho temporal (10 o 99 años).
Bakarra edo bientzako panteoian egindako gorpu ehorzketa.
113,92
Inhumación restos en panteón doble o sencillo.
Nitxoan gerakinak ehorztea (pertsona bakar baten gerakin edo errautsak).
108,71
Inhumación restos en nicho (solamente restos o cenizas de una persona).
Errauts edo gerakinen kolunbarioetan egindako ehorzketa (pertsona bakar baten gerakin edo errautsak).
108,71
Inhumación restos en columbario de restos o cenizas (solamente restos o cenizas de una persona).

4 - Hobitik edo lurpetik ateratzea

4 - Exhumaciones

Bakarra edo bientzako panteoitik gorpuen ateratzea.
199,87
Exhumación cadáver en panteón doble o sencillo.
Aldi baterako nitxotik gorpuen ateratzea.
181,24
Exhumación cadáver en nicho temporal.
Bakarra edo bientzako panteoitik gerakinen ateratzea.
207,13
Exhumación restos en panteón sencillo o doble.
Aldi baterako nitxotik gorpuen atera eta lekuz aldatzea.
155,32
Exhumación restos en nicho temporal para traslado.
Panteoian hondakinak murriztea.
155,32
Reducción de restos en panteón.

Lurpetik edo hobitik gorpua atera, eta hilerri berean lurperatzen denean ez da hobitik edo lurpetik ateratze-tasarik ordainduko, lurperatze tasa ordainduko delako.

Las exhumaciones realizadas para traslado a unidades de enterramiento dentro del mismo cementerio no devengarán derechos de exhumación al generar tasa por la inhumación.

5 - Mantentzea

5 - Mantenimiento

Kolunbarioaren urteko mantenimendua.
27,45
Mantenimiento anual columbario.
Nitxoaren urteko mantenimendua (2004 baino lehenagokoak).
18,67
Mantenimiento anual nicho (anteriores a 2004).
Bakarra edo bientzako panteoiaren mantentzea.
28,52
Mantenimiento anual panteón doble o sencillo.

6 - Zerbitzu osagarriak

6 - Servicios accesorios

Tanatorioa, egun edota 24 orduko frakzioa.
289,97
Tanatorio, día o fracción 24 horas.
Gorpuaren errausketa.
378,80
Cremación cadáver.
Jai egun, igande edo larunbatean 12:00etatik aurrera gorpuaren errausketa (gehigarria).
116,02
Cremación cadáver sábados después de las 12:00 horas, domingos y festivos (suplemento).
Gerakinen errausketa.
264,03
Incineración restos.
Autopsia gela erabiltzea.
93,20
Utilización sala autopsias.
Zinkezko kutxa irekitzea.
331,15
Apertura vaso interior de zinc.
Errautsen kutxatila (-tik gora).
88,05
Urna de cenizas (desde).
Errautsen kutxatila-azala (-tik gora).
19,14
Funda urna cenizas (desde).
99 urterako nitxoa estaltzeko hilarria (ubatura granito berdea).
269,24
Lápidas nicho a 99 años (granito verde ubatuba).
8/10 urterako nitxoa estaltzeko hilarria (mastekatu marmol erromatarra).
222,64
Lápidas nicho a 8/10 años (mármol romano masticado).
Kolunbario hilarria (beltz-sudafrikar marmola).
108,71
Lápidas columbario (mármol negro Sudáfrica).
Hilerrian izena jartzea (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa).
41,97
Montaje inscripción lápidas (aportación empresa marmolista a cementerio).
Panteoia edo goialdea estaltzea (ordainketa bakar batean, honez gain marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa).
67,32
Revestimiento panteón o alzada (un único pago, separadamente aportación empresa marmolista a cementerio).
Ezkontide, guraso eta seme-alaben arteko oinordekotza bidez egindako lurperatze berriztatzea.
85,16
Renovación a título hereditario entre cónyuges, padres e hijos, de cualquier unidad de enterramiento (nichos).
Bestelako eskualdaketak.
511,23
Otras transmisiones (nichos).
Panteoien bizi direnen eskubideen eskualdatzea:
-
Por la transmisión de concesiones de derechos funerarios inter vivos de panteones:
Hobi bakarra
3.388,55
Sepultura sencilla
Hobi bikoitza
4.518,10
Sepultura doble
Panteoien mortis kausa hileta eskubideen eskualdatzea:
-
Por la transmisión de concesiones de derechos funerarios mortis causa de panteones:
Gurasoak:
-
Padres:
Bakarra
188,20
Sencilla
Bikoitza
376,45
Doble
Aitona-amona/biloba:
-
Abuelo-Nieto:
Bakarra
376,45
Sencilla
Bikoitza
752,92
Doble
Aitona-amona/Birbilobak eta gainerako ahaideak:
-
Abuelo-Bisnietos y otros parentescos:
Bakarra
1.129,37
Sencilla
Bikoitza
2.259,08
Doble

7 - Enpresa emakidadunak Udalari ordaindu beharreko tarifak

7 - Tarifas que la empresa concesionaria abonará al Ayuntamiento

Titulu ematea.
4,74
Expedición de títulos.
Lekuz aldatzeko hobi edo lurpetik gerakinen ateratzea.
25,93
Reclamación restos exhumación por traslado.
Panteoi eta kolunbario alokairuaren gaineko kanona.
2 %
Canon sobre alquiler de panteones y columbarios.
Tanatarioaren gaineko kanona.
4 %
Canon sobre tanatorio.
Hondakinak erraustearen gaineko kanona.
4 %
Canon sobre incineración de restos.
Errausketa gaineko kanona.
2 %
Canon sobre cremación.
Hilarrietan izena jartzeagatiko kanona (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa).
4 %
Canon por montaje inscripción lápidas (aportación empresas marmolistas a cementerio).
Goialdea edo panteoia estaltzeagatiko kanona (marmol enpresak hilerriari egin beharreko aportazioa).
4 %
Canon por revestimiento o alzada panteón (aportación de empresas marmolistas a cementerio).