3.03 TASA: ESTABLEZIMENDUAK JARRI ETA IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEKO ZERBITZUA EDO ALDEZ AURRETIK KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUERAK (JARDUERA KONTROLA).

3.03 TASA: SERVICIO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O ACTIVIDADES SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA (ACTIVIDAD DE CONTROL).

 

dfsdf df sdf s

 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

1. Artikulua.

Artículo 1.

 

1 - Tarifa gehitua: lizentziapeko jarduera sailkatuak:

1 - Tarifa Incrementada: actividades clasificadas sujetas a licencia:

50m2 arteko establezimenduak
114,56
Establecimientos hasta 50 m2
51m2-tik 150m2 bitarteko establezimenduak
234,34
Establecimientos de 51m2 hasta 150m2.
151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak
390,57
Establecimientos de 151m2 hasta 500m2.
500m2-tik gorako establezimenduak
3.515,11
Establecimientos de más de 500 m2

2 - Tarifa Orokorra: aurrekomunikazioa behar duten jarduerak, lizentziapeko jarduera sailkatuen titularitatea aldatzea (baitere ez bada jarduera birsailkatzen):

2 - Tarifa General: actividades sujetas a comunicación previa, cambios de titularidad de actividades clasificadas sujetas a licencia (siempre que no implique recalificación de la actividad):

150m2 arteko establezimenduak
104,15
Establecimientos hasta 150m2
151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak
213,51
Establecimientos de 151m2 hasta 500m2.
500m2-tik gorako establezimenduak
2.603,78
Establecimientos de más de 500 m2
Kuota %100 haunditzea:
-
Incremento del 100% sobre la cuota a:
Lantegi ezberdinak (zurgintzak, montaia, mekanizazioa, ogi edota gozogintza zein kateringeko-lantegiak...) aurrekomunikazioa behar dutenak:
-
Talleres y obradores varios (carpinterías, montaje, mecanización, obradores de panedería, pastelería, de catering...) sujetos a comunicación previa.
Hostalaritza eta sukaldaritzako establezimenduak eta baita ikuskizun publikoak edo jolas-jarduerak, aurretik lizentiziapean ez dauden sailkatutako jarduerak.
-
Establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas, que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada previa.

3 - Tarifa murriztuak:

3 - Tarifa Reducida:

Sailkatu gabeko edo salbuetsitako jardueren titularitatea aldatzea, beti ere goian aipatutako jardueraren irekiera tarifa 104,15€takoa baino handiagoa bada.
208,30
Cambios de titularidad actividad de actividades sujetas a comunicación previa, siempre y cuando la tarifa por apertura de la actividad definida arriba en el punto 2º sea superior a 104,15€

4 - Bestelako lizentziak:

4 - Otro tipo de licencias:

Lehendik jarduerarako lizentzia izan eta berrikuntza espedienteren batekin zerikusia duen kasuan, eta egin behar den berrikuntza erabatekoa ez denean, %50eko hobaria aplikatuko da.
-
Cuando la misma tenga relación con un expediente de reforma por tener ya concedida licencia anterior de actividad y esta reforma no sea total o sustancial, se aplicará una bonificación del 50%

Aurrez aipatutako tarifek ez dakarte berekin iragarkien gastuak, aplikagarria den Arauak betetzearen ondorioz Aldizkari ofizialetan argitaraturikoak, horiek beren benetako balioan likidatuko direlako.

Las anteriores tarifas no incluyen los gastos de publicaciones en Boletines Oficiales que se hayan realizado en cumplimiento de la Normativa aplicable, que se liquidarán por su valor real.

2 - SALBUESPENAK

2 - EXENCIONES

2. Artikulua.

Artículo 2.

Behar den lizentzia eskatu behar baldin bada ere, ez da zergarik ordaindu beharko zerga hauetan:  
Estarán exentos del pago de esta exacción, sin perjuicio del deber de solicitar la oportuna licencia:
a) Estatuko Administrazioari, Euskal Autonomia Erkidegoak, dagokion Probintziari eta Mankomunitate edo Udalerria partaide den udal-elkarteari emandako lizentziak edo udalerri berak bete edo kontratatzen dituen lizentziak.  
a) Las comunicaciones previas (actividad de control) y licencias concedidas a la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma Vasca, la Provincia a la que pertenece y las Mancomunidades o Agrupaciones de que forme parte el Municipio y las que el mismo municipio ejecute o contrate.
b) Itunpeko ikastetxeak herriaren onurakoak eta elkartea dirua irabaztea xede ez duten Elkarteen Udal Erregistroan sartuak direnak eta Eusko Jaurlaritzak herri onurako izendatuak.  
b) Los centros de enseñanza concertados inscritos en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de interés municipal y declarados de interés público por el Gobierno Vasco.

c) Udalak, jasotzen duen eskabidearen arabera, ongintzako establezimenduen zerga zati edo osoa salbuetsi ahal izango du.

c) El Ayuntamiento, en virtud de instancia que en cada caso se formule, podrá declarar exentas de pago, en su totalidad o en parte, las correspondientes a establecimientos benéficos.