3.02 TASA: HONDAKINEN BILKETA ETA EZABAKETA ZERBITZUA.

3.02 TASA: SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS.

 

1. Artikulua.

Artículo 1.

Tasa hau urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da eta urtean behin errezibo bakar batean kobratuko da, lehenengo aldiz okupatzeagatiko alta ematerakoan urte naturalarekin bat ez datorrenean izan ezik. Kasu horretan kuota, iharduera hasten den egunetik eta abenduaren 31a bitartean dauden hiruhileko kopuruen arabera kalkulatuko da (zatiketa ez da inolaz ere aplikatuko titularitate-aldaketa eta bajei).

Esta tasa de devengará el 1 de Enero de cada año y se cobrará anualmente en un solo recibo, excepto en aquellos casos en que el alta por primera ocupación no coincida con el año natural, en cuyo supuesto la cuota se calculará de forma proporcional al número de trimestres existentes entre la fecha de comienzo de actividad y el 31 de diciembre (el fraccionamiento en ningún caso se hará extensivo a los cambios de titularidad y a las bajas).

 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

2. Artikulua.

Artículo 2.

 

- Tarifak

- Tarifas

1.- Urteko eta hiri-lurzoruko etxebizitzako
124,47
1.- Por cada vivienda en suelo urbano al año
2.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko:
230,00
2.- Por cada establecimiento destinado a, por año:
Okindegiak, gozotegiak, eta arraultza dendak.
-
Despachos de pan, pastelerías y hueverías.
Farmaziak, optikak, zinemak, kioskoak, ile-apaindegiak, estudioak, bulegoak, bitxitegiak eta erloju-dendak.
-
Farmacias, ópticas, cines, quioscos, peluquerías, estudios, oficinas, joyerías y relojerías.
Liburu-dendak eta beste edozien tarifatan ez diren salmenta toki edo zerbitzuak.
-
Librerías y resto de establecimientos comerciales o de servicios no incluidos en ninguna tarifa.
3.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko:
371,09
3.- Por cada establecimiento destinado a, por año:
Aisialdi, kultur edo kirol elkarteak.
-
Sociedades recreativas, culturales o deportivas.
Txikizkako ardo, patata edo kolonia biltegiak.
-
Almacenes de vino al por menor, de patatas o de coloniales.
Tabako-dendak, urdaitegiak.
-
Estancos, charcuterías.
Zapata-dendak eta drogeriak.
-
Zapaterías y droguerías.
Aparkaleku publikoak.
-
Garajes públicos.
Etxeko tresneria-denda, altzari-dendak.
-
Electrodomésticos, mueblerías.
Arropa-dendak.
-
Confecciones.
Jostailu-dendak, burdindegiak.
-
Jugueterías, ferreterías.
4.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko:
668,60
4.- Por cada establecimiento destinado a, por año:
Hotelak, pentsioak, jatetxeak, kafetegiak eta dantzalekuak.
-
Hoteles, pensiones, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas.
Autozerbitzuak.
-
Autoservicios
Kontsumo kooperatibak eta ekonomatoak.
-
Cooperativas de consumo y economatos.
Handizkako fruta edo ardo biltegiak
-
Almacenes de frutas o de vino al por mayor.
Frutategi edo janari-dendak.
-
Fruterías y comestibles.
Bar eta tabernak.
-
Bares y tabernas.
Industri establezimenduak.
-
Establecimientos industriales.
5.- Salmenta-toki bakoitzeko, urteko:
296,86
5.- Por cada establecimiento destinado a, por año:
Arraindegiak, harategiak.
-
Pescaderías, carnicerías.
6.- Urteko eta lurzoru urbanizaezineko etxebizitzako.
93,35
6.- Por cada vivienda en suelo no urbanizable al año.

2 - ALTA ETA TITULARTASUN ALDAKETEN KUDEAKETA

2 - GESTIÓN DE ALTAS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD

3. Artikulua.

Artículo 3.

Etxebizitza eraikitzaileek edo sustatzaileek, eraikuntzaren lehen erabilerarako lizentzia ematen denetik hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, etxe horretako etxebizitzak izango dituzten jabeen aitorpen-zerrenda aurkeztu beharko dute Udal honetan, bertan haien deiturak, izena eta NAN adieraziz, bai eta etxebizitzaren identifikazioa adierazi ere.

Los promotores o constructores de viviendas deberán presentar en este Ayuntamiento, en el plazo de dos meses, contados a partir de la concesión de la licencia de primera utilización del edificio de que se trate, relación-declaración de los propietarias-propietarios de las distintas viviendas del edificio, con indicación de los apellidos, nombre, D.N.I. de los mismos, así como la identificación de la vivienda.

Tasa honetako subjektu pasiboak obligaturik geratzen dira eredu ofizialaren arabera titulartasun aldaketa egiten denean aitorpena aurkeztera, eskritura egiten deneko egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo bestela, aldaketa gauzatu deneko dokumentua aurkeztu beharko dute.

Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a la presentación de la declaración de Cambio de titularidad según modelo oficial, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de la escritura o, en su caso, documento en que se formalice la variación de que se trate.

Aurreko atalean xedatutakoaren kalterik gabe, titulartasun eskualdaketen aitorpena pertsona edo entitate eskualdatzaileak ere egin ahal izango ditu.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las transmisiones de titularidad podrán se declaradas también por la persona o entidad transmitente.

Aipatutako aitorpenak ez aurkeztea, edo adierazitako epeen barruan ez egitea, tributu urrapen arintzat hartuko da eta hala kalifikatu.

La falta de presentación de las mencionadas declaraciones, o el no efectuarlas dentro de los plazos señalados será calificada como infracción tributaria simple.

 

3 - HOBARIAK

3 - BONIFICACIONES

4. Artikulua.
Artículo 4.
 

- Hobariak

- Bonificaciones

I.-Tarifaren %100eko hobaria izango dute:
-
I.- Del 100% de la tarifa de:
1.- Irakaskuntza eta Osasun-Zentro Publikoak.
100 %
1.- Los Centros públicos de Enseñanza y Asistencia Sanitaria.
2. - Udal Patronatuak.
100 %
2.- Patronatos Municipales.
3.- Ongintza zentroak, Gurutze Gorria eta D.Y.A.
100 %
3.- Los establecimientos de beneficencia, Cruz Roja y D.Y.A.
4.- Auzo Elkarteak.
100 %
4.- Asociaciones de Vecinos.
5.- Dirua irabaztea helburu ez duten herriko erakundeak (jarduera nagusia gastronomia duten elkarteak eta erakunde politiko eta sindikalak izan ezik).
100 %
5.- Organizaciones populares sin ánimo de lucro (excluidas las Sociedades cuya actividad principal sea la gastronomía así como las Organizaciones Políticas y Sindicales).
II.- Tarifaren %20eko hobaria izango dute:
-
II.- Del 20% en la tarifa de:
1.- Kartoi-papera eta beira gaika bildu eta birziklatzeko Programetan aktiboki laguntzen duten merkataritza jarduerak, Sanmarko Mankomunitateak urtero aurkeztutako datuen arabera (tasaren bidalketa egiten den urtearen aurrekoari dagozkien datuak).
20 %
1.- Establecimientos comerciales que colaboren activamente en Programas de separación selectiva y reciclaje de cartón-papel y vidrio, de acuerdo con los datos suministrados anualmente por la Mancomunidad de Sanmarko (datos correspondientes al año inmediatamente anterior al de devengo de la tasa).
Onartutako hobariak urtero berrituko dira aurre eskaerarik egin abe, aipatutako baldintzak betetzen diren heinean, noski.
-
Las bonificaciones concedidas se renovarán anualmente sin previa solicitud siempre que se cumplan los requisitos señalados.
Hobari-eskaera berriak 2023ko ekainaren 30 baino lehen gauzatu behar dituzte interesatuak.
-
Las nuevas solicitudes deberán realizarse por los interesados antes del 30 de junio 2023.
III.- Tarifaren % 40eko hobaria izango dute:
-
III.- Del 40% en la tarifa de:
Auzo-konpostatze eta etxeko konpostatze udal Programetan alta emandako etxebizitzak, beti ere hauetan modu aktiboan parte hartzen dutelarik ohiko etxebizitzan bertan sortutako biohondakinari lotuta, Ingurumeneko Sailak emandako datuen arabera.
40 %
Viviendas que, estando dadas de alta en los Programas municipales de compostaje doméstico y comunitario, participen activamente en los mismos con respecto al biorresiduo generado en la propia vivienda habitual, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento de Medio Ambiente.
Udal Programa bat denez, aipatutako datuak badira Udalean. Ondorioz, hobariak zuzenean aplikatuko dira aurre-eskaririk gabe, behar diren baldintzak betetzen diren heinean.
-
Al tratarse de un Programa municipal se dispone de dichos datos, por lo que las bonificaciones se aplicarán automáticamente sin previa solicitud, siempre que se cumplan los requisitos.
IV.-Tarifaren %27eko hobaria izango dute:
-
IV:- Del 27% en la tarifa de:
1.- Bosgarren edukiontziaren bidez (marroia) biohondakina gaika biltzeko udal Programan modu aktiboan parte hartzen duten etxebizitzak.
27 %
1.- Viviendas que participen activamente en el Programa municipal de recogida selectiva de biorresiduo mediante el quinto contenedor (marrón).
Horretarako, aipatutako Programan partehartze aktibotzat hartuko da, 2022ko uztailaren 1 eta abenduaren 31 arteko epealdian, bosgarren edukiontziaren erabilera elektronikoa gutxienez sei irekiera (6) egin baldin badira, egun desberdinetan
-
Se entenderá por participación activa en el citado programa, si en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, se ha procedido al uso electrónico del quinto contenedor mediante un mínimo de seis (6) aperturas, en días diferentes
Tasa (urtarrilaren 1a) sortu aurreko bi hilabeteetan eskualdatutako etxebizitzetan, egitasmo horretan aktiboki parte hartu dela ulertuko da, baldin eta 2023ko urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitartean bosgarren edukiontzia elektronikoki erabili bada, gutxienez lau (4) aldiz irekita egun desberdinetan.
-
En el caso de las viviendas transmitidas los dos meses anteriores al devengo de la tasa (1 de enero), se entenderá por participación activa en el citado programa, si en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, se ha procedido al uso electrónico del quinto contenedor mediante un mínimo de cuatro (4) aperturas en días diferentes
Udal Programa bat denez, aipatutako datuak badira Udalean. Ondorioz, hobariak zuzenean aplikatuko dira aurre-eskaririk gabe, behar diren baldintzak betetzen diren heinean.
-
Al tratarse de un Programa municipal se dispone de dichos datos por lo que las bonificaciones se aplicarán automáticamente sin previa solicitud, siempre que se cumplan los requisitos.
4. artikulu honetako III. eta IV. atalei dagokionez, etxebizitza bakoitzak etxeko biohondakina kudeatzeko dauden bi bideen artean aukeratu beharko du: konpostatzea ala bosgarren edukiontzia, haien artean bateraezinak izanik, eta beraz dagozkien hobariak ere ez dira metagarriak.
-
Con respecto a los apartado III y IV de este artículo 4, las viviendas deberán elegir entre las dos opciones posibles de gestión del biorresiduo doméstico: programas de compostaje o quinto contenedor, siendo incompatibles entre ambas, y por tanto no acumulables las bonificaciones respectivas.

4. artikulu honetako III. eta IV. atalei dagokionez, etxebizitza bakoitzak etxeko biohondakina kudeatzeko dauden bi bideen artean aukeratu beharko du: konpostatzea ala bosgarren edukiontzia, haien artean bateraezinak izanik, eta beraz dagozkien hobariak ere ez dira metagarriak.

Con respecto a los apartado III y IV de este artículo 4, las viviendas deberán elegir entre las dos opciones posibles de gestión del biorresiduo doméstico: programas de compostaje o quinto contenedor, siendo incompatibles entre ambas, y por tanto no acumulables las bonificaciones respectivas.

4 - SALBUESPENAK

4 - EXENCIONES

5. Artikulua.

Artículo 5.

Eraiki duten promotoreen izeneko etxebizitzak, betiere ez badira ohiko etxebizitzak.

Las viviendas cuya titularidad corresponde a los promotores que los hayan edificado y no constituyan residencia habitual.