3 ONDORENGO ZERBITZUAK ESKAINI ETA AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK.

3 TASAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES.

 

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA.

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
 

01 - XEDAPEN OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Artículo 1.

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota. 

Esta Entidad Local, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.  

2. Artikulua.

Artículo 2.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.

 

02 - ZERGAGAIA

02 - HECHO IMPONIBLE

3. Artikulua.

Artículo 3.

Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.

 

03 - SUBJETU PASIBOA

03 - SUJETO PASIVO

4. Artikulua.

Artículo 4.

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietari@s de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiario/as.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obra eraikitzaileak edo kontratistak.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

5. Artikulua.

Artículo 5.

Tasak ordaintzera behartuta daude:

Están obligados al pago de las Tasas:

a) Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.

b) Partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.

b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

 

04 - SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

04 - EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Salbuespenak, zerga-onurak eta tarifa-egokitzapenak emateko, apartatu honetan eta dagozkion eranskinetan ezarritakoa bete beharko da.
La concesión de exenciones, beneficios fiscales y adaptación de tarifa se sujetará a lo que se establezca en este apartado y en los anexos correspondientes.
7. Artikulua.
Artículo 7.
Gaitasun ekonomikoaren araberako ordainketa.
Pago en función de capacidad económica.
Tasa hauek aplikatuko zaie:
Será aplicable a las siguientes tasas:

3.07.- Tasa: “Errenteria Musikal" Herri Arte Eskolako zerbitzua.

3.07.- Tasa: Prestación de servicios en Errenteria Musikal (Herri Arte Eskola)

3.19.- Tasa: “Bertso-Eskolako” zerbitzua.

3.19.- Tasa: Prestación de servicios en “Bertso Eskola”.

Tarifa-eskala bat ezartzen da, erabiltzailearen edo, hala badagokio, bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoaren arabera.

Se establecen una escala de tarifas según la capacidad económica de la persona usuaria o, en su caso, de la unidad de conviviencia.

Terminoen definizioa

Definición de términos

1.- Gaitasun ekonomikoa. Gaitasun ekonomikoa errentaren eta ondarearen mailaren eta erabiltzailearen sailkapenaren arabera kalkulatuko da.

1.- Capacidad económica. La capacidad económica se calculará en función del nivel de renta y patrimonio y de la clasificación de la persona usuaria.

2.- Erabiltzaileak. Bitan sailkatzen dira:

2.- Personas usuarias. Se clasifican en dos:

a.- Erabiltzaile adinez nagusia

a.- Persona usuaria mayor de edad.

b.- Erabiltzaile adingabea

b.- Persona usuaria menor de edad.

Erabiltzailea adinez nagusia bada, bakoitzaren gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.

Si la persona usuaria es mayor de edad se tendrá en cuenta su capacidad económica individual.

Erabiltzailea adingabea bada, bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.
Si la persona usuaria es menor de edad se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad de convivencia.
3.- Bizikidetza-unitatea. erabiltzailea adingabea denean, erabiltzailearekin batera etxebizitza berean erroldatutako gurasoak eta 25 urtetik beherako anai-arrebak izango dira.
3.- Unidad de convivencia. Cuando la persona usuaria sea menor de edad, se considerarán, junto con dicha persona, padres, madres y hermanos o hermanas menores de 25 años, empadronados en el mismo domicilio.

Gurasoak bananduta badaude eta guraso-ahal partekatua badago, bizikidetza-unitatea bi gurasoek osatuko dute, nahiz eta horietako bat erabiltzailearekin erroldatuta ez egon.

En el supuesto de que las personas progenitoras estuvieran separadas y existiera patria potestad compartida, la unidad de convivencia estará integrada por las dos personas progenitoras, aun cuando una de ellas no estuviera empadronada con la persona usuaria.

4.- Guraso bakarreko familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabak eta guraso bakarra erroldatuta dauden eta guraso-ahal partekaturik ez duten bizikidetza-unitateak hartuko dira halakotzat.

4.- Familia monomarental o monoparental. Con independencia del tipo de persona usuaria, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio hijas o hijos menores de 25 años y una sola persona progenitora y no exista patria potestad compartida.

5.- Bi gurasodun familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabekin bi guraso erroldatuta daudenak hartuko dira halakotzat, edo bi gurasoak ez badira helbide berean bizi, guraso-ahal partekatua badago.
5.- Familia biparental. Con independencia del tipo de persona usuaria, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio dos personas progenitoras con sus hijas o hijos menores de 25 años, o no conviviendo ambos progenitores en el mismo domicilio, exista patria potestad compartida.

Guraso-ahala partekatutzat joko da, kontrakoa egiaztatzen ez bada.

Se entenderá que la patria potestad es compartida, salvo que se acredite lo contrario.

6.- Erabiltzaile kaltebera. Adinez nagusi den erabiltzailea izango da, baldin eta zerbitzua eskatzeko unean Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) , Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) jasotzen baditu, langabezian badago edo nazioarteko babeseko harrera-sistemaren onuraduna bada.
6.- Usuario vulnerable. Tendrá dicha consideración la persona usuaria mayor de edad que en el momento de solicitar la prestación del servicio sea perceptora de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o Ayudas de Emergencia Social (AES), beneficiaria del sistema de acogida de protección internacional o figure en situación de desempleo.
7.- Bizikidetza-unitate kaltebera. Kaltebera izango da lehen definitutako bizikidetza-unitatea, baldin eta unitateko kideren batek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE), Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) edo nazioarteko babeseko harrera-sistemaren onuradunak baditu.
7.- Unidad de conviviencia vulnerable. Tendrá la consideración de vulnerable la unidad de convivencia anteriormente definida en los casos en el que alguno de los miembros de la misma sea perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ayudas de Emergencia Social (AES) o beneficiario del sistema de acogida de protección internacional.
 

01 - ERRENTA ETA ONDARE BALDINTZAK

01 - REQUISITOS DE RENTA Y PATRIMONIO

Errenta
Renta

Urteko errenta mugak (ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatuta) eta tasen tarifa osoen gaineko ordainketa-ehunekoa taula honen arabera aplikatuko dira:

Los límites de renta anual (calculada de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación) y el porcentaje de pago sobre el total de las tarifas de las tasas serán las siguientes:

Dohainik
-
Gratuito
Errentak dituzten pertsona kp. / Nº de personas con rentas*
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
< 14.524,33 €
2
-
< 19.073,35 €
3
-
< 22.624,81 €
4
-
< 25.674,62 €
5
-
< 28.619,51 €
6
-
< 31.407,05 €
Tarifaren % 35a
-
35% tarifa
Errentak dituzten pertsona kp. / Nº de personas con rentas*
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
14.524,33 € - 20.922,80 €
2
-
19.073,35 € - 27.475,82 €
3
-
22.624,81 € -32.591,81 €
4
-
25.674,62 € - 36.985,20 €
5
-
28.619,51 € - 41.227,40 €
6
-
31.407,05 € - 45.242,95 €
Tarifaren %75a
-
75% tarifa
Errentak dituzten pertsona kp. / Nº de personas con rentas*
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
20.922,81 € - 27.330,10 €
2
-
27.475,83 € - 35.889,90 €
3
-
32.591,82 € - 42.572,60 €
4
-
36.985,21 € - 48.311,39 €
5
-
41.227,41 € - 53.852,70 €
6
-
45.242,96 € - 59.097,95 €
Tarifa osorik
-
Tarifa completa
Errentak dituzten pertsona kp. / Nº de personas con rentas*
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
27.330,10 € <
2
-
35.889,90 € <
3
-
42.572,60 € <
4
-
48.311,39 € <
5
-
53.852,70 € <
6
-
59.097,95 € <

* Bizikidetza-unitate berean diru-sarrerak jasotzen dituzten pertsonen kopurua.

* Número de personas con ingresos dentro de la unidad convivencial.

Erabiltzailea adinez nagusia bada, bere diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.
Si la persona usuaria es mayor de edad únicamente se tendrán en cuenta sus ingresos.

Era berean, kalteeratasun egoeran dauden adin nagusiko erabiltzailei, aldez aurretik eskatuta, doako tarifa dagokie, edozein dela bere errenta- edo ondare-maila.

Adicionalmente, a las personas usuarias mayores de edad en situación de vulnerabilidad les corresponderá, previa petición, la tarifa gratuita, independientemente de su nivel de renta o patrimonio.

Ondarea

Patrimonio

Aurreko epigrafean xedatutako errentaren araberako baremoa aplikatu ahal izateko, ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatutako ondarearen balioa ezin izango da 100.000 € baino handiagoa izan adin nagusiko erabiltzaileentzat, eta 200.000 € baino handiagoa adingabeentzat.

Para poder aplicar el baremo según la renta establecido en el epígrafe anterior, el valor del patrimonio calculado de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación no podrá ser superior a 100.000 € para las personas usuarias mayores de edad y de 200.000 € para las menores de edad.

Desgaitasunen bat izanez gero, aurreko muga horiei 30.000 € gehituko zaizkie, erabiltzaile mota edozein dela ere.

Los límites anteriores se incrementarán en 30.000 € en el caso de discapacidad con independencia del tipo de usuario.

Kasuan kasu ezarritako muga gaindituz gero, tarifaren %100a ordaintzea dagokio.

En caso de superar el límite establecido para cada caso, procederá abonar el 100% de la tarifa.

02 - ERRENTA MAILA KALKULATZEKO ARAUAK

02 - REGLAS PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE RENTA

Errenta (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) diru-sarreren eta, hala badagokio, kenkarien arteko aldea izango da.

La renta vendrá dada por la diferencia entre los ingresos (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario) y las deducciones que en su caso correspondan.

Diru-sarrerak kalkulatzeko, aurreko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenaren kontzeptu hauen batura hartuko da kontuan:

a.- Lanaren errenta.

b.- Jarduera ekonomikoen errentak.

c.- Higiezinen kapitalaren errentak.

d.- Higigarrien kapitalaren errenta.

e.- Ondare irabaziak.

Para el cálculo de los ingresos se tendrá en cuenta la suma de los siguientes conceptos de Declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del ejercicio anterior:

a.- Rendimientos de trabajo.

b.- Rendimientos de actividades económicas.

c.- Rendimientos de capital inmobiliario.

d.- Rendimientos de capital mobiliario.

e.- Ganancias patrimoniales.

Diru-sarreratzat hartuko dira Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren prestazioengatik jasotako zenbatekoak, aurreko kontzeptuetan sartzen ez direnak.

Tendrán consideración de ingresos las cantidades percibidas por prestaciones del Instituto Nacional Seguridad Social no incluidos en los conceptos anteriores.

Errentaren gaineko Zergaren Aitorpena egiten ez bada, baliozko edozein bitartekoren bidez egiaztatutako diru-sarrerak hartuko dira kontuan, hala nola enpresa-ziurtagiria (10-T), Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ziurtagiria, jatorrizko herrialdeko errentaren gaineko zergaren aitorpena eta abar.
En caso de no realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta se tendrán en cuenta los ingresos acreditados mediante cualquier medio válido, como puede ser, certificado de empresa (10-T), certificado Instituto Nacional Seguridad Social ,la declaración del Impuesto sobre la Renta en el país de origen etc.

03 - KENKARIAK

03 - DEDUCCIONES

A.- ADINEZ TXIKIKO ERABILTZAILEAK
-
A.- PERSONAS USUARIAS MENORES DE EDAD
Ondoren zehazten diren kenkari hauek metagarriak dira haien artean, segidan, aurrez ezarritako ordenan, eta bizikidetza-unitatearen guztizko sarreren gainean aplikatuko dira.
-
Estas deducciones son acumulativas entre ellas y se aplicarán sucesivamente, en el orden preestablecido sobre la totalidad de ingresos de la unidad de convivencia.
a.- Guraso bakarreko familia bada
10 %
a.- Familia monoparental o monomarental
b.- Bizikidetza unitatean dauden 25 urtetik beherako kide bakoitzeko
-
b.- Por cada menor de 25 años que integre la unidad de convivencia
- Lehen seme-alabaregatik
2.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
2.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
3.000
- Tercera hija o hijo y siguientes
c.- Desgaitasuna duen bizikidetza unitateko kide bakoitzeko
-
c.- Por cada miembro de la unidad de convivencia con discapacidad
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasungagatik
1.800
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65%
- %65 edo gehiagoko desgaitasunagatik
4.000
- Superior al 65%
B.- ADINEZ NAGUSIKO ERABILTZAILEAK
-
B.- PERSONAS USUARIAS MAYORES DE EDAD
a.- Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada
10
a.- Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental
b.- Erabiltzailearekin batera erroldatua dagoen edo guraso-ahal partekatuko erregimena duen 25 urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko:
-
b.- Por cada hijo o hija menor de 25 años que figure empadronado junto con la persona usuaria o sobre el que haya establecido un régimen de patria potestad compartida:
- Lehen seme-alabarengatik
1.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
1.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
1.500
- Tercera hija o hijo y siguientes
Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada, kopuru hauek bikoiztu egingo dira.
-
Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental, estos importes se duplicarán.
c.- Erabiltzaileak edo b. atalean zehaztutako pertsonaren batek desgaitasunen bat badu:
-
c.- En caso de discapacidad de la persona usuaria o de alguna de las personas descritas en el apartado b:
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasungagatik desgaitasuna duen pertsona bakoitzeko
1.800
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65% por persona con discapacidad
%65 edo gehiagoko desgaitasunagatik desgaitasuna duen pertsona bakoitzeko
4.000
Superior al 65% por persona con discapacidad
B. atalean zehaztutako pertsonen kasuan, bi gurasoko familia osatzen bada edo guraso ahala partekatuko erregimenean badaude, dagokion zenbatekoen erdia aplikatuko da.
-
Se aplicará la mitad del importe correspondiente en el caso de personas descritas en el apartado B., si integran una familia biparental o con patria potestad compartida.

04 - ONDAREA KALKULATZEKO ARAUAK

04 - REGLAS PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE PATRIMONIO

Ondarearen baliotzat hartuko da (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) ondasun hauen balioen batura:

El valor del patrimonio resultará de la suma de los valores de los siguientes bienes (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario):

a.- Ondasun higiezinen katastro-balioa, ohiko etxebizitza izan ezik
a.- Valor catastral de los bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual
b. Ibilgailuak. Zerga sortzen den egunean indarrean dagoen foru aginduko tauletan jasotako zenbatekoak hartuko dira erreferentziatzat. ( Foru Agindua, zeinaren bidez onesten baitira ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia eta ondarearen gaineko zerga kudeatzean aplikatzeko).
b. Vehículos. Se tomará como referencia los importes recogidos en las tablas de la Orden Foral vigente en la fecha de devengo del impuesto. (Orden Foral por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto especial sobre determinados medios de transporte e impuesto sobre el patrimonio).

c.- Banku-saldoak. Aurreko urteko saldoen batez bestekoa hartuko da kontuan

c.- Saldos bancarios. Se tendrán en cuenta la media de los saldos del año anterior.

39/2015 Legearen 28. artikulua eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu edo dagokion dokumentazioa aurkezten badu, Udalak eta bere Erakunde Autonomoak Errenteria Musikal zuzenean kontsultatuko du Foru Ogasunean eta gainerako organismoetan, NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez, ordainketa egiteko baldintzak gaitasun ekonomikoaren arabera betetzen direla zehazteko behar den informazioa, eta, bereziki, honako datu hauek:

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015 y el art. 6.1. del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la persona interesada se opusiera a ello o que presente la documentación correspondiente, el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Errenteria Musikal consultaran directamente en la Hacienda Foral de y demás organismos a través del nodo de interoperabilidad NISAE, la información necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones para acceder a la pago en función de capacidad económica y, en particular, los siguientes datos:

TRAFIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA - Ibilgailu zerrendaren kontsulta.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO - Servicio de Consulta de Listado de Vehiculos.
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - PFEZaren kontsulta eta kontu mailaren kontsulta.
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - Consulta IRPF de y consulta de nivel de Cuentas.
KATASTROKO ZUZENDARITZA NAGUSIA - Katastroko datuen kontsulta.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO - Consulta de datos catastrales.
EUSKAL FORU ALDUNDIAK - Ondasun Higiezinen kontsulta.
DIPUTACIONES FORALES VASCAS - Consulta de Bienes Inmuebles
GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTO NAZIONALA - Gizarte prestazio publikoen kontsulta.
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Consulta de Prestaciones Sociales Publicas.
GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA - Lan ibilbidea kontsultatzeko zerbizua.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Consulta de vida laboral.

ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA - Langabezia prestazioen aldiko zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzua.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - Consulta de importes por período de desempleo.
Hala ere, arazo informatikoengatik beharrezko dokumentazioa telematikoki lortu ezin bada, edo errenta- eta ondare-maila egiaztatzeko dokumentazio gehiago bildu behar bada, eskatzaileari dokumentazioa aurkeztea eskatuko zaio, espedientea ebatzi ahal izateko.
No obstante, en caso de que no pueda obtenerse la documentación necesaria de forma telemática por problemas informáticos o fuera necesario recabar más documentación para acreditar el nivel de renta y patrimonio , se requerirá al solicitante la aportación de la documentacíón para resolver el expediente

04.1 - KUDEAKETA

04.1 - GESTIÓN

8. Artikulua.

Artículo 8.

7. artikuluan zerrendatutako zerbitzuen kasuan, zerbitzua emateko eskabidearekin batera, dagokion tarifaren aplikazioa eskatu beharko du, eta hala badagokio, (kontsultari aurka eginez gero) agiriak aurkeztu beharko ditu (norberarenak edo bizikidetza-unitateko kide guztiena, erabiltzaile motaren arabera).

Para los servicios enumerados en el art. 7, cuya tarifa puede calcularse en función de la capacidad económica, junto con la solicitud de prestación del servicio deberá solicitarse la aplicación de la tarifa correspondiente y, en su caso, (oposición consulta de datos) aportar la documentación (individual o de todos los miembros de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario).

Ahalmen ekonomikoaren araberako tarifa ordaintzeko eskaera normalizatuan, NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez kontsultatuko den dokumentazioa adieraziko da, eta, interesdunak aurkeztu beharko duen dokumentazioa.
En la solicitud normalizada de pago de tarifa en función de capacidad económica se señalará la documentación que será consultada a través del nodo de interoperabilidad NISAE, y la documentación que deberá aportar el interesado que será la siguiente:

- Familia-liburuaren fotokopia.

- Fotocopia del libro de familia

- Erabiltzailea Errenterian bizi ez bada, bizikidetza-ziurtagiria.

- En caso de que la persona usuaria no resida en Errenteria, certificado de convivencia.

- Guraso-ahala partekatuaren kasuan, epai judizialaren fotokopia.

- En caso de patria potestad compartida, fotocopia de la sentencia judicial.

- Erabiltzailea edo bizikidetza´-unitateko kideren batek desgaitasuna izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo baliokideak emandako ziurtagira.

- En caso de discapacidad de la persona usuaria o de algún miembro de la unidad de convivencia, certificado expedido por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

- Ondare-mailak erabiltzaile mota bakoitzerako ezarritako muga gaindetzen ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

- Declaración responsable en modelo normalizado en el que declara que el nivel de patrimonio no supera el límite señalado para cada tipo de usuario.

 

05 - OINARRI EZARGARRIA

05 - BASE IMPONIBLE

9. Artikulua.

Artículo 9.

Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo.

 

06 - KUOTA

06 - CUOTA

10. Artikulua.

Artículo 10.

Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.

La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

 

07 - SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

07 - DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

11. Artikulua.

Artículo 11.

Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

 

08 - LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

08 - LIQUIDACION E INGRESO

12. Artikulua.

Artículo 12.

Administrazio Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

Por la Administración Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

 

09 - TASEN KUDEAKETA

09 - GESTION DE LAS TASAS

13. Artikulua.

Artículo 13.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

 

10 - AMAIERAKO XEDAPENA

10 - DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, bertan adierazten den egunean onartu zen behin betikoz. 1999ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Eranskinak ondorengoak direlarik:

Siendo sus anexos como siguen: