2.02 TASA: UDAL TOKI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA LURRAZPIAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO APARTEKO PROBETXAMENDUA EGITEA.

2.02 TASA: UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA MUNICIPAL, EN FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO.

 

Tasak finkatzen badira hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran erabilera pribatu edo aprobetxamendu bereziak egiteagatik, eta hornidura-zerbitzu horiek interes orokorrekoak badira edo auzotar guztiei edo horien zati handi bati eragiten badiete, haien zenbatekoa aipatutako enpresek udalerri bakoitzaren urtean lortzen duten fakturaziotik eratorritako sarrera gordinen %1,50ekoa izango da.

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá en un porcentaje del 1,50% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

Ondorio horietarako, zerbitzu horien enpresa ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituztenak sartuko dira.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

Telefonia mugikorreko zerbitzuek ez dira tasa kuantifikatzeko erregimen berezi honetan sartuko.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Kuantifikaziorako erregimen berezi hau aplikagarria izango zaie aurretik erreparaturiko enpresei, bai hornidurak egiteko erabiltzen diren sareen titularrak direnean, eta bai, horien titularrak ez izanik ere, sareak erabili, horietan sartu edo haiekin interkonektatzeko eskubideen jabe direnean.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas anteriormente indicadas, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

Ordenantza honetan xedatutakoaren ondorioetarako, fakturaziotik eratorritako sarrera gordinak hauek direla joko da, alegia, entitate bakoitzari egozgarriak izanik, entitateak udalerri bakoitzean egindako zerbitzuengatik kontraprestazio gisa lortutakoak.

A efectos de lo dispuesto en esta ordenanza, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.

Ondorio hauetarako, egindako zerbitzuak kargatzen dituzten zeharkako zergak ez dira sarrera gordinen artean sartuko, ezta ere hirugarren batzuen kontura kobratutako partida edo kopuruak tasa kuantifikatzeko erregimen berezi hau aplikagarri duen entitatearen berezko sarrerak ez badira.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.

Hornidurak egitean inoren sareak erabiltzen dituzten enpresek kopuru hauek kenduko dituzte beren fakturazioaren sarrera gordinetatik, hain zuzen, sare horietara sartzeagatik edo haiekin interkonektatzeagatik beste enpresei ordaindutako kopuruak. Sare horien enpresa titularrek beren fakturazioaren sarrera gordinen artean konputatu beharko dituzte  kontzeptu horretatik jasotako kopuruak.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

kontzeptu horretatik jasotako kopuruak.Erregimen berezi hau aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa ezingo zaie ordenantza honetan aipatzen diren hornidura zerbitzuen erabiltzaileei jasanarazi.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere esta ordenanza.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak bateragarriak dira udal eskumeneko zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik finkatu daitezkeen bestelako tasekin, baldin eta ordenantza honetan aipatzen diren enpresak haien subjektu pasibo badira foru arau honek 23.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Alabaina, udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran eratutako erabilera pribatu edo aprobetxamendu berezitik erator litezkeen bestelako tasen ordainarazpena ez da tasa hauen ordainketarekin bateragarria izango.

La tasa regulada en esta ordenanza es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, de las que las empresas a que se refiere esta ordenanza deba ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de la Norma Foral 4/2003. De 19 de marzo de reforma del sistema de tributación Local, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Ekitaldi bakoitzaren lehen lau hilabeteen enpresak udal mugartearen barruan egindako hornidurengatik lortutako diru sarreren aitorpena egingo dute, aurreko urtean lortutako diru sarrera gordinak xehetasun osoz azalduz.

Las empresas presentarán dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio, declaración de los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior.

Aipaturiko aitorpenarekin batera enpresaren kontabilitateko laburpena eta kasu bakoitzean Udal Administrazioak eskatuko dituen agiriak aurkeztu beharko dira.

Dicha declaración habrá de acompañarse de un extracto de la contabilidad de la empresa y de la documentación que en cada caso solicite la Administración Municipal.

Udal administrazioak tasa honen zehaztapena edo behin-behineko kobratzea egingo du, hori egin ondoren 4 urteko epearen barruan ordaindu beharreko zenbatekoa zuzendu ahal izango duelarik eta, epe hori iraganik, hala badagokio, behin-betikotzat joko da.

La Administración Municipal procederá a la determinación o cobro provisional de esta tasa, pudiendo rectificar la cantidad a satisfacer dentro del plazo de 4 años de haberse practicado la misma, transcurrido el cual se entenderá, en su caso, elevada a definitiva.