2.01 TASA: ESPALOITIK ETA BIDE PUBLIKOAREN ERRESERBA EGINEZ IBILGAILUEN SARRERA GORDETZEA.

2.01 TASA: ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA.

 
 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

1. Artikulua.

Artículo 1.

Tarifa hauek aplikatuko dira:

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

 

 

1 - Ibi erreserbako metro lineal bakoitzeko:

1 - Por cada metro lineal de reserva de paso:

Jarduera ekonomikoko lokalera
213,34
A locales para actividad económica
Garaje erabilera duten lokaletara
72,62
A locales de garaje de uso
Industrialdeetako lokaletara
18,01
A locales en zona industrial

2 - Ibi erreserba gabeko metro lineal edo frakzio bakoitzeko:

2 - Por cada metro lineal o fracción sin reserva de paso:

Jarduera ekonomikoko lokalera
71,22
A locales para actividad económica
Garaje erabilera duten lokaletara
14,86
A locales de garaje de uso

3 - Karga eta deskargarako espazio erreserba metro lineal bakoitzeko

3 - Por cada metro lineal reserva de espacio para carga y descarga

metro lineal bakoitzeko
69,42
Por cada metro lineal

4 - Erabiltzen diren lokalak direnean, 1 eta 2 epigrafeetan ezarritako kuotaz gainera hiru garaje-plaza baino gehiago duen bakoitzeko

4 - Tratándose de locales de uso, además de la cuota establecida en los epígrafes 1 y 2 deberán abonar por cada plaza de garaje que exceda de tres

a) Ibi erreserba badu
14,86
a) Si tiene reserva de paso
b) Ibi erreserbarik ez badu
3,68
b) Si no tiene reserva de paso

5 - Plaka ofiziala

5 - Placa oficial

Jartzeko garaian edo titularrak aldatu nahi duen aldiro.
26,66
En el momento del suministro o cada vez que el titular desee cambiarla.

2 - KUDEAKETA

2 - GESTIÓN

2. Artikulua.

Artículo 2.

Aipatu tasa kobratuko da erroldaren bidez urteko errezibo bakar baten bitartez, baimena ematen denean izan ezik, orduan zuzenean likidatuko baita. Gainera, kuota okupazio hasieratik eta abenduaren 31 arte dauden hiruhilabeteko kopuruaren arabera (zatiketa inola ere zaie aplikatuko titularitate-aldaketa eta bajei).

El cobro de dicha tasa se hará en un único recibo anual mediante padrón, excepto el año de autorización que se hará mediante liquidación directa y la cuota será proporcional al número de trimestres existentes entre la fecha de comienzo de la ocupación y el 31 de Diciembre (el fraccionamiento en ningún caso se hará extensivo a los cambios de titularidad y a las bajas).