1.02 ZERGA: UDALERRIKO IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN ORDAINARAZPENERAKKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.02 IMPUESTO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA DETERMINADAS FACULTADES PARA LA EXACCION DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO.

 
 
 

1 - XEDAPEN OROKORRAK

1 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Udal honek apirilaren 20ko 1/993 Foru Dekretuan, 11 eta 12 artikuluek emandako eskumenez baliatuta, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bategina onesten duena, Ordenantza honetan jasotzen diren koefiziente eta indizeak ezarri ditu.

Artículo 1.

Este Ayuntamiento, haciendo uso de las facultades previstas en los arts. 11 y 12 del Decreto Foral Normativo 1/1993. De 20 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, fija los coeficientes e índices contenidos en esta Ordenanza Fiscal.

 

 

2 - GUTXIENEZKO KUOTEN PONDERAZIOA

2 - PONDERACION DE CUOTAS MINIMAS

2. Artikulua.
Udalerri honetan zergapetutako ihardueretarako zerga honen tarifetan Foru Aldundiak ezarri dituen gutxienezko kuotak 1. ERANSKINEAN azaltzen den koefizientearen arabera gehituko dira.  
Artículo 2.
Las cuotas mínimas fijadas por la Diputación Foral en las Tarifas de este Impuesto para las actividades gravadas en este término municipal se incrementarán en al coeficiente que se indica en el ANEXO 1.  
3. Artikulua.
Udalerriaren barnean Zerga honek zergapetutako iharduerak gauzatzen diren lokalen kokapena ponderatzeko, aurreko 2. Artikuluaren arabera gehitutako kuotei 2. ERASKINEAN adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide publikoak duen kategoria kontuan hartuz.
Artículo 3.
A efectos de ponderar la situación física de los locales o establecimientos donde se ejerzan las actividades gravadas por este Impuesto en el término municipal, se aplicará a las cuotas incrementadas conforme al artículo 2 anterior los índices de la escala que se indican en el ANEXO 2 en función de la categoría de la vía pública.
4. Artikulua.
Gehikuntza koefizientea eta kokapen indizea, Ordenantza honen 2 eta 3. artikuluetan hurrenez hurren finkatzen direnak, ez zaizkie aplikatuko kuota probintzialei eta bereziei, ez eta Foru Errekarguari ere.  
Artículo 4.
El coeficiente de incremento y el índice de situación fijados respectivamente en los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza no se aplicarán a las cuotas provinciales y especiales ni al Recargo Foral.  

5. Artikulua.

Aipatutako 3. artikuluan adierazitako indizeak aplikatzeko, udalerriko kale, plaza edo auzoak sailkatu egiten dira, 2. ERASKINEAN zerrendatutako kategorien ordenaren arabera hain zuzen ere.

Artículo 5.

Para la aplicación de los índices que hace referencia el artículo 3 anterior se clasifican la calles, plazas o barrios del término municipal por el orden de categorías que se relacionan en el ANEXO 2.

 

 

3 - TRIBUTU KUOTA

3 - CUOTA TRIBUTARIA

6. Artikulua.

Zerga honen tributu kuota Tarifek finkatzen dituzten gutxienezko kuotek osatuko dute, berauei koefizientea eta Ordenantza honetako 2 eta 3. artikuluen eta, hala badagokio, Foru Errekarguaren arabera dagokion indizea gehituz.

 

Artículo 6.

La cuota tributaria de este Impuesto estará formada por las cuotas mínimas que fijen las Tarifas, incrementadas con el coeficiente y el índice que proceda según los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza y del Recargo Foral en su caso.

 

 

4 - KUDEAKETA ARAUAK

4 - NORMAS DE GESTIÓN

7. Artikulua.
1.- Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapen ahalmenak Gipuzkoako Foru Aldundiarengan eskuordetu ahal izango dira, Udal Batzarreak aldez aurretik erabakitako eran, edukiarekin eta neurrian, eta horretarako hitzarmena sinatuz ondorioak izan behar ditueneko urtearen hasiera baino lehen.
Artículo 7.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto podrán delegarse en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos, contenido y alcance que el Ayuntamiento Pleno determine, suscribiendo al efecto el oportuno convenio antes del comienzo del año en que haya de surtir efectos.

2.- Erabaki eta hitzarmen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira sinatu ondorengo lehen seihilabetearen barruan. Era berean, aldizkari ofizial horretan bertan argitaratuko da hitzarmen horien salaketa.

2.- Tales acuerdos y convenios se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa dentro del primer semestre siguiente a su formalización. Así mismo se publicará en el mismo medio oficial la denuncia de los citados convenios.

3.- Artikulu honetako lehen zenbakian erabakitakoa horrela bada ere, kasu orotan Foru Aldundiarenak izango dira han adierazitako ahalmenak, kuota probintzial eta bereziei dagokienez.

3.- No obstante lo dispuesto en el número 1 de este artículo corresponderá en todo caso a la Diputación Foral las Facultades en él expresadas por lo que se refiere a las cuotas provinciales y especiales.

 

5 - HOBARIAK

5 - BONIFICACIONES

 

1 - HOBARIAK

1 - BONIFICACIONES

1.- Enplegua sortzen dutenek izango dituzte, baldin eta udal zergak ordaintzen dituzten subjektu pasiboek hobaria aplikatu aurreko zergaldian behin-betiko kontratuarekin langile-plantillaren bataz bestekoa igo badute. Horrela, ondorengo hobariak egingo dira:
-
1.- Por creación de empleo para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación:
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %0,1etik %5era
10 %
Incremento del 0,1% al 5% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %0,1etik %5era, kontratuen %60 edo gehiago emakumeei dagokienean
15 %
Incremento del 0,1% al 5% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando el 60% de los contratos corresponda a mujeres
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %0,1etik %5era, kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteei edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboei dagokienean
15 %
Incremento del 0,1% al 5% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando 30% o más de los contratos corresponda a personas de menos de 30 años o colectivos con problemas de inserción laboral
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %5,01etatik %10era
20 %
Incremento del 5,01% al 10% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %5,01etatik %10era, kontratuen %60 edo gehiago emakumeei dagokienean
25 %
Incremento del 5,01% al 10% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando el 60% de los contratos corresponda a mujeres
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %5,01etatik %10era, kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteei edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboei dagokienean
25 %
Incremento del 5,01% al 10% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando 30% o más de los contratos corresponda a personas de menos de 30 años o colectivos con problemas de inserción laboral
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %10,01etik %20ra
30 %
Incremento del 10,01% al 20% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %10,01etik %20ra, kontratuen %60 edo gehiago emakumeei dagokienean
35 %
Incremento del 10,01% al 20% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando el 60% de los contratos corresponda a mujeres
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %10,01etik %20ra, kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteei edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboei dagokienean
35 %
Incremento del 10,01% al 20% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando 30% o más de los contratos corresponda a personas de menos de 30 años o colectivos con problemas de inserción laboral
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %20,01tik gora
40 %
Incremento del 20,01% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %20,01tik gora, Kontratuen %60 edo gehiago emakumeei dagokienean
45 %
Incremento del 20,01% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando el 60% de los contratos corresponda a mujeres
Lan-kontratu mugababea duten langileen kopuru handitzea %20,01tik gora, Kontratuen %30 edo gehiago 30 urte baino gazteei edo lan merkatuan txertatzko zailtasunak dituzten kolektiboei dagokienean
45 %
Incremento del 20,01% de plantilla de trabajadores con contrato indefinido cuando 30% o más de los contratos corresponda a personas de menos de 30 años o colectivos con problemas de inserción laboral
2.- 2/1997 Foru Arauaren 5. artikuluak eta kidekoek apaigai dituzten bereziki babesturiko kooperatibei, hots, lehenengo maila duten ondokoei: Elkarlaneko kooperatibei, Nekazalekoei, erkidegoan ustiatzekoei, irakaskintzakoei eta etxebizitzenei eta eraldatzeko nekazaritza elkarteei
50 %
2.- Cooperativas Especialmente Protegidas de primer grado a que se refieren los artículos 5 y concordantes de la Norma Foral 2/1997, esto es Cooperativas de Trabajo Asociado, Agrarias, de Explotación Comunitaria, de Enseñanza y de Vivienda y las Sociedades Agrarias de Transformación.
3.1.- Udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldintza hau betetzen dutenean: Energia erabili edo ekoiztea energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistemetatik abiatuta. Ondorio horietarako, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak Energia Berriztagarriak Sustatzeko Planean jaso eta halakotzat definitzen direnak dira. Kogenerazio sistemak, elektrizitatea eta energia termiko erabilgarria aldi berean ekoizteko balio duten ekipo edo instalazioak dira.
25 %
3.1.- Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
3.2.- Udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldintza hau betetzen dutenean: Langileei zuzendutako garraio plan bat ezartzea lanpostura joateak dakarren energia kontsumoa eta sortutako isuriak murrizteko, eta garraiobiderik eraginkorrenen erabilpena, garraio publikoarena edo partekatuarena, sustatzeko.
25 %
3.2.- Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
4.- Udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat errenta edo etekin garbia negatiboa dutenean, eta eragiketa-bolumena 10.000.000 baino handiagoa ez bada. Eragiketen bolumena eta etekin negatiboa hobaria aplikatzeko zergaldiaren aurre aurreko bigarren urteari dagozkionak izango dira.
50 %
4.- Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad negativos siempre que no superen los 10.000.0000 de euros de volumen de operaciones. Tanto el volumen de operaciones como el rendimiento negativo serán los correspondientes al segundo año inmediatamente anterior al período impositivo de aplicación de la bonificación.

Hobari hauek zergadunak eskatu behar ditu eta eskatu ondorengo hurrengo epean sartuko dira indarrean, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren kudeaketarekin lotutako zenbait alde arautzen dituen azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten direnak izan ezik.

Dichas bonificaciones tienen carácter rogado y entraran en vigor a partir del período siguiente a su solicitud, salvo aquéllas que se realicen de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto Foral 80/1991, de 19 de noviembre,por el que se regulan determinados aspectos en relación a la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobaririk handienaz baliatu ahal izango da.

En caso de concurrir dos o más supuestos de bonificación, solamente se aplicara por el concepto que posea el porcentaje más alto de bonificación.

-

-

 

6 - ERANSKINAK

6 - ANEXOS

 

01 - 1. ERANSKINA

01 - ANEXO 1

Gutxieneko kuoten igoera bakarra:
2,2 %
Coeficiente único de incremento de las cuotas mínimas fijadas:

02 -
2. ERANSKINA - UDAL MUGARTEKO BIDE PUBLIKOEN SAILKAPENA:
Kategoriak-Indizea-Kodea-Kaleak, plazak edo auzoak

02 -
ANEXO 2 - CLASIFICACION DE LAS VIAS PUBLICAS DEL TERMINO MUNICIPAL:
Categorías-Indice-Código-Calles, plazas o barrios.

Kokapen indizea:
1,2
Indice de situación:
KALEA
KODEA/CODIGO
CALLE
ARANGUREN POLIGONOA
6055
ARANGUREN POLIGONOA
EGIBURUBERRI PASEALEKUA
6041
EGIBURUBERRI PASEALEKUA
KAPUTXINOAK PENINTSULA
6011
KAPUTXINOAK PENINTSULA
MASTI- LOIDI KALEA
1807
MASTI- LOIDI KALEA
NAFARROA HIRIBIDEA, 6 eta 85
1208
NAFARROA HIRIBIDEA, 6 y 85
TXIRRITA-MALEO KALEA
1808
TXIRRITA-MALEO KALEA
ZAMALBIDE GUNEA
6008
ZAMALBIDE GUNEA
ZENTOLEN GUNEA
6007
ZENTOLEN GUNEA
Kokapen indizea:
1
Indice de situación:
GAINONTZEKO KALEAK
-
RESTO DE CALLES

03 - 3. ERANSKINA

03 - ANEXO 3

Ponderazio koefizientea
Zergaren Tarifetan ezarritako kuota minimoak igo egingo dira, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren Testu Bateginaren 11. artikuluan jasotako taula aplikatuz, uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauan idatzita dagoenaren barruan, zeinaren bidez aldaketa jakin batzuk sartzen diren tokiko zerga-ordainketa.
Coeficiente de ponderación
Se incrementan las cuotas mínimas, fijadas en las Tarifas del Impuesto, mediante la aplicación de la tabla recogida en el Art. 11 deL Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la redacción dada por la Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen determinadas modificaciones en la tributación local.