5 DIRUBILKETAREN ORDENANTZA FISKALA

5 ORDENANZA FISCAL DE RECAUDACIÓN.

 

1. Artikulua.

Artículo 1.

Xedea

Objeto

Ordenantzaren xedea da araudizko boterea erabiltzea, Toki Erregimenak Arautzen dituen Legearen 106.2 artikuluak onartua. Eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak Udalak zehaztu edo garatu behar dituen gaiak arautzen ditu

El objeto de la Ordenanza es ejercer la potestad reglamentaria reconocida en el art. 106.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, regulando las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte del Ayuntamiento.

2.Artikulua.

Artículo 2.

Lege Erregimena.

Régimen Legal.

Zergak eta gainontzeko tokiko zuzenbide publikoko bilketa-kudeaketa ondorengo araupean egingo da:

La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás ingresos de derecho público locales se regirá por:

1. Errenteriako Udaleko Diru-bilketa Ordenantza.

1. La presente Ordenanza de Recaudación del Ayuntamiento de Errenteria.

2. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-bilketa Erregelamendua, 38/2006 Foru Araua, abuztuaren 2koa.

2. El Reglamento de Recaudación del Territotorio Histórico de Gipuzkoa, Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

3. Zeregei buruzko Foru Arau Orokorra, 2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa.

3. La Norma Foral General Tributaria, Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo.

3. Artikulua.

Artículo 3.

Organoak..

Órganos.

Diru-bilketa gestioa egitea ondoko organoei dagokie:

La gestión recaudatoria corresponde y se realiza por los siguientes órganos:
1. Alkateak:
1. El Alcalde:
a) Likidazioak onartu eta ezabatuko ditu.
a) Aprueba y anula las liquidaciones.
b) Zerga errolda, kitapen, eta borondatezko epeko erreziboei buruzko Birjarpen errekurtsoak erabakiko ditu.
b) Resuelve los recursos de reposición contra los padrones fiscales, liquidaciones y recibos en período voluntario.
c) 7a.9 artikuluan jasotako ordainketa atzerapenak eta zatikatze-eskariak erabakiko ditu.
c) Resuelve las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago recogidas en el Art. 7a.9

d) Erreklamazio hirugarrengotzako erabakiko ditu.

d) Resuelve las reclamaciones de tercerías.

e) Enbargatutako ondasunak besterentzea baimenduko ditu.

e) Autoriza la enajenación de los bienes embargados.

f) Udalaren ondasunak esleitzea erabakiko ditu.

f) Resuelve la adjudicación de bienes al Ayuntamiento.

g) Beste organoei eman ez zaizkien funtzio guztiak egiten ditu.

g) El ejercicio de todas las funciones no atribuidas legalmente a otros órganos.

2. Zinegotzi Ordezkariak:

2. El Concejal Delegado:

Alkatearen ordezkotza-lanak egingo ditu.

Ejerce la funciones delegadas por el Alcalde.

3. Diruzainak

3. El Tesorero:

a) Dirubiltze kudeaketa zuzenduko ditu borondatezko epean eta exekuzio epean.

a) Dirige la gestión recaudatoria en pago voluntario y en período ejecutivo.

b) Premiamendu probidentziak emango ditu.

b) Dicta las providencias de apremio.

c) Enbargatze probidentziak eta enbargatutako ondasunen salmenta probidentziak emango ditu.

c) Dicta las providencias de embargo y las de venta de los bienes embargados.

d) Exekuzio epean egiten diren birjarpen errekurtsoak erabakiko ditu.

d) Resuelve los recursos de reposición en período ejecutivo.

e) Ordaintzera behartua dagoenak eskatuta konpentsazioak erabakitzen ditu.

e) Resuelve las compensaciones a instancia del obligado al pago.

f) Ofizioz Erakunde Publikoen kredituak konpentsatzen ditu.

f) Compensa de oficio los créditos de las Entidades Públicas.

g) Exekuzio prozedura eteteko eskaerak erabakitzen ditu.

g) Resuelve las solicitudes de suspensión del procedimiento ejecutivo.

h) 7a.6 eta 7b artikuluetan jasotako ordainketa atzeratze eta zatikatze eskariak erabakiko ditu.”
h) Resuelve las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago recogidas en los artículos 7a.6 y 7b”

i) Kredituak kobraezinak aitortuko ditu.

i) Declara los créditos incobrables.

j) Zorretan ardura deribazioak erabakitzen ditu zergetakoak nahiz bestelakoak izan.

j) Dicta las derivaciones de responsabilidad de deudas tributarias y no tributarias.

k) Enbargatutako ondasunak baloratuko dituen funtzionario teknikaria izendatuko du.

k) Designa el funcionario técnico que valore los bienes embargados.

l) Enkantean atera eta inori adjudikatu ez zaizkion ondasunak Udalarentzat adjudikatzearen egokitasunaz informatuko du.

l) Informa sobre la utilidad de la adjudicación a favor del Ayuntamiento de bienes no enajenados en subasta.

4. Artikulua.

Artículo 4.

Diru-bilketa Sistema.

Sistema de Recaudación.

Zuzenbide publikoko zerga eta diru-sarreren diru-bilketa ondoren aipatzen den eran egingo da:

La recaudación de los tributos e ingresos de derecho público se realizarán de la siguiente forma:

1 Aldiroko epemuga eta jakinarazpen orokorreko erreziboak.

1. Recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva.

a) Borondatezko epean, Udalaren baimena izan eta Lankidetzan aritzen diren Erakundeen bidez edo ZU! Zerbitzuan (ordainketa-pasabidea).
a) En periodo voluntario, a través de las Entidades Colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento o en el servicio ZU! (pasarela de pagos).
- Helbideratutako erreziboa interesatuak adierazitako kontuan kobratuko da. Helbideratzeak ondorioak izango ditu eskaeraren datarako eta gero ateratako ordainagirietan.
- El recibo domiciliado será cargado en la cuenta facilitada por la persona interesada. La domiciliación surtirá efectos en los recibos que se emitan con posterioridad de la fecha de la solicitud de domiciliación.
- Helbideratu gabeko erreziboa zordunaren zerga helbidera bidaliko da, hori aurkeztu eta edozein Erakunde Lankideetan edo ZU! Zerbitzuan (ordainketa-pasabidea) ordain dezan. Aipatu agiria ez izanez gero, zordunak ZU! zerbitzuan eskatuko du borondatezko epearen barruan.
- El recibo no domiciliado será enviado al domicilio fiscal de la persona deudora, para su presentación y pago en cualquiera de las Entidades Colaboradoras o en el servicio ZU! (pasarela de pagos). Si no se dispusiese del referido documento, la persona deudora lo solicitará en el servicio ZU! dentro del periodo voluntario.
b) Exekuzio epean ZU! Zerbitzuan (ordainketa-pasabidea) edo jakinarazpenean adierazten den lekuan.
b) En periodo ejecutivo, en el servicio ZU! (pasarela de pagos) o lugar que se indique en la notificación correspondiente.
2. Zerga eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrerei dagokiona ordaintzeko era.

2. Liquidaciones de los tributos y otros ingresos de derecho público.
a) Borondatezko epean, Udalak baimendutako erakunde laguntzaileen edo ZU! zerbitzuaren bidez (ordainketa-pasabidea). Aldez aurretik interesatuari likidazioaren berri emango zaio eta erreziboa bidaliko zaio edozein erakunde laguntzaileetan edo ZU! zerbitzuan ordaintzeko.
a) En periodo voluntario, a través de las Entidades Colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento o en el servicio ZU! (pasarela de pagos). Será necesaria la notificación individual y previa a la persona interesada de la liquidación correspondiente junto al recibo para su pago en cualquiera de las Entidades Colaboradoras o servicio ZU!.
b) Exekuzio epean, ZU! zerbitzuan (ordainketa pasabidea) edo bidalitako jakinarazpenean adierazitako lekuan.
b) En periodo ejecutivo, en el servicio ZU! (pasarela de pagos) o lugar que se indique en la notificación correspondiente.

3. Hiri ondasunak.

3. Recursos urbanísticos.

Interesatuari jakinarazitako ebazpenean adierazitako leku eta eran.

En el lugar y forma señalado en la resolución notificada al interesado.

4. Salaketak eta isunak.

4. Denuncias y sanciones.

a) Salaketak, Udalak baimendutako erakunde laguntzaileetan edo ZU! Zerbitzuan (ordainketa-pasabidea).
a) Las denuncias, en las Entidades Colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento o en el servicio ZU! (pasarela de pagos).
b) Isunak, borondatezko epekoak zein exekutibokoak, Udalak baimendutako erakunde laguntzaileetan edo ZU! Zerbitzuan (ordainketa-pasabidea).
b) Las sanciones, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, en las Entidades Colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento o en el servicio ZU! (pasarela de pagos).

5. Artikulua.

Artículo 5.

Helbidea.

Domicilio.

1. Diru-bilketa prozeduretarako helbidea ondokoa izango da:

1. El domicilio a efectos del procedimiento recaudatorio será el siguiente:

a) Pertsona fisikoentzat, ohiko bizilekua.

a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual.

b) Pertsona juridikoentzat, helbide soziala.

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social.

2. Zergadunak beste helbide bat izenda dezake, berea edo ordezkari batena, jakinarazpenak bertan jasotzeko.

2. El contribuyente puede designar otro domicilio propio o de su representante, con el fin de recibir en el mismo las notificaciones.

3. Udal zergen subjektu pasibo batek bere helbidea aldatzen duenean Zerga Administrazioari jakinarazi beharko dio, eta horretarako aitorpena egin beharko du. Helbide aldaketak ez du Udalaren aurrean ondoriorik sortuko, aipatu zerga aitorpena aurkeztu arte behintzat.

3. Cuando un sujeto pasivo de los tributos municipales cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente al Ayuntamiento hasta tanto se presente la citada declaración tributaria.

4. Subjektu pasiboak, aurreko atalean adierazi bezala, bere zerga-helbidea ez badio administrazioari jakinarazi, ondorio guztietarako –jakinarazpenak egitekoa barne dela- azken aldiz adierazitakoa joko da baliodun, edo bestela, berak zergari buruz agiriren batean adierazitakoa.

4. Cuando el sujeto pasivo no haya comunicado a la Administración tributaria conforme a lo prevenido en el apartado anterior, el cambio de su domicilio fiscal, se estimará subsistente a todos los efectos, incluso al de notificaciones, el último declarado, o el consignado por el mismo en cualquier documento de naturaleza tributaria.

5. Subjektu pasiboak zerga-helbiderik ez balu lehendik aitortua, orduan, bera titular gisa azaltzen den edozein higiezin edo ustiapenena joko da zerga-helbidetzat.

5. En el caso de que el sujeto pasivo no hubiera declarado su domicilio fiscal, se considerará como tal, entretanto, el de situación de cualquier inmueble o explotación económica del que figure como titular.

6. Udalak zuzendu dezake zordunen helbidea, horretarako egin beharreko frogaketak eginda.

6. El Ayuntamiento podrá rectificar el domicilio fiscal de los obligados tributarios mediante la comprobación pertinente.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Itzulketak.

Devoluciones.

1. Bi aldiz pasa edo zenbatekoan akatsen bat egin delako.

1. Devoluciones como consecuencia de duplicidades o errores en el importe.

Kobratu behar ez ziren zergak kobratu badira, ofizioz jardunez edo interesatuak ZU! zerbitzuan eskatu ondoren itzuliko dira.
El procedimiento para la devolución de estos ingresos indebidos se impulsará y tramitará de oficio o a solicitud de la persona interesada ante el servicio ZU!.
Udal Zergabilketak, dirua itzuli behar dela frogatutakoan, banku bidez egiteko agindua emango du.
Una vez constatado el derecho a la devolución, la Recaudación Municipal abonará el importe correspondiente al titular del derecho mediante transferencia bancaria.

2. Diru-itzulketa, erreziboa deuseztatu delako.

2. Devoluciones como consecuencia de una anulación.

Gaizki kobratutakoa itzultzeko prozedurari ekiteko, ofizioz edo interesatuak eskatuta hasiko da.

El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de estos ingresos indebidos se impulsará y tramitará de oficio o a solicitud del interesado.

Udalak, behin dirua itzuli behar dela frogatutakoan, banku bidez egiteko agindua emango du.
Una vez reconocido el derecho a la devolución, el Ayuntamiento abonará el importe correspondiente a la persona titular del derecho mediante transferencia bancaria.

3. Ibilgailuari baja eman zaiolako Ibilgailuen gaineko Zergaren zati proportzionalaren itzulketa.

3. Devoluciones de la parte proporcional de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por baja del vehículo.

Udalak itzulketa banku bidez egiteko agindua emango du, ofizioz edo interesatuak eskatuta. Udalak eskubidedun titularrari ordainduko dio bankutik transferentzia eginez.
El procedimiento para la devolución se impulsará y tramitará de oficio o a solicitud de de la persona interesada. El Ayuntamiento abonará el importe correspondiente a a la persona titular del derecho mediante transferencia bancaria.
7. Artikulua.
Artículo 7.
7.A) Ordainketak atzeratu eta zatitzeko modua.
7.A) Aplazamientos y fraccionamientos de pago.
1. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-bilketako Araudiaren 37.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, ordainketa atzeratzeko eta zatitzeko eskaeren tramitazioa eta ebazpena Errenteriako Udalak Ordenantza honetan onartuko ebazpenen arabera egingo da. Horrenik ezean, Gipuzkoa Lurralde Historikoko Diru-bilketako Araudian ezarritako modua aplikatuko da subsidiarioki.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.3 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la tramitación y resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago se realizará de acuerdo con las disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento de Errenteria en esta Ordenanza. En su defecto, la regulación establecida en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa les será de aplicación de forma subsidiaria.

2. Atzeratzea edo zatitzea eskatuko da baldin eta ordaindu behar duenaren diru-egoeragatik ordaintzeko garaian ezinezkoa bazaio.

2. El aplazamiento o fraccionamiento se solicitará por la imposibilidad económica de realizar el pago en el momento actual debido a la situación de tesorería del obligado al pago.

3. Atzeratze edo zatitzeko eskaera ordaindu behar duenak ZU! zerbitzuan horretarako prestaturiko inprimakian egingo du. Gainera, egoera ekonomikoaren berri jakiteko beharrezko agiriak aurkeztuko ditu.
3. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento debe de formularlo la persona obligada al pago en impreso habilitado para ello en el servicio ZU!, aportando los documentos necesarios para apreciar la situación económico-financiera.
4. Geroratzea edo zatikatzea ordaintzeko borondatezko epea amaitu ondoren eskatuz gero, hau da, exekuzio aldiari ekin ondoren, aplikatuko den errekargua ohikoa izango da, %20koa, baina ez da hasiko zordunaren ondarearen kontrako exekuziorik.
4. Solicitado un aplazamiento o fraccionamiento, tras la finalización del periodo voluntario de pago, una vez iniciado el periodo ejecutivo, el recargo a aplicar será el ordinario del 20%, pero no se iniciará la ejecución contra el patrimonio de la persona deudora.
5. Zatitutako zorretik hilean ordaindu beharrekoa helbideratuko da. Horretarako, eskabidean bankuaren kontu-zenbakia ipiniko da.
5. Se domiciliará el pago mensual de la deuda fraccionada, para ello se indicará un número de cuenta bancaria en el impreso de solicitud.
6. Atzerapenak eta zatiketak egin ahal izateko irizpide orokorrak, bermea aurkeztu behar ez dutenentzat, hauek izango dira:
6. Los criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos, exentos de presentación de garantías, serán los siguientes:

a) 400,00 € arterainoko zorrak gehienez ere 3 hilez zatitu ahal izango dira.

a) Las deudas de importe comprendido hasta 400,00 € podrán fraccionarse por un plazo máximo de 3 meses.

b) 400,00 € arterainoko zorrak zatitu ahal izango dira 3 hile baino gehiago eta gehienez 12 hile arte, beti ere epe horiek beharrezkoak direla agiri bidez justifikatuz gero.

b) Las deudas de importe comprendido hasta 400,00 € podrán fraccionarse por un plazo superior a los 3 meses y hasta un máximo de 12 meses siempre que se justifique documentalmente la situación económica que haga necesarios dichos plazos.

c) 400,00 € baino gehiagoko zorrak gehienez ere 12 hilekotan zatitu ahal izango dira aldez aurretik dirurik sartu gabe.

c) Las deudas de importe superior a 400,00 € podrán fraccionarse hasta un plazo máximo de 12 plazos mensuales, sin ingreso previo.

d) 400,00 € eta 6.000,00 € tarteko zorrak gehienez ere 24 hilekotan zatitu ahal izango dira aldez aurretik dirurik sartu gabe, beti ere epe horiek beharrezkoak direla agiri bidez justifikatuz gero.

d) Las deudas de importe comprendido entre 400,00 € y 6.000,00 € podrán fraccionarse hasta 24 plazos mensuales, sin ingreso previo, siempre que se justifique documentalmente la situación económica que haga necesarios dichos plazos.

e) 6.000,00 € baino zor handiagoak gehienez ere 24 hilekotan zatitu ahal izango dira aldez aurretik %20 aurreratuz gero, eta, beti epe horiek beharrezkoak direla agiri bidez justifikatuz gero.  
e) Las deudas superiores a 6.000,00 € podrán fraccionarse hasta 24 plazos mensuales, con ingreso previo del 20% de la deuda a fraccionar, y siempre que se justifique documentalmente la situación económica que haga necesarios dichos plazos.  
7. Egoera ekonomikoa justifikatzeko, besteak beste, ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dira:
7. Para justificar la situación económica se deberán presentar, entre otros, los siguientes documentos:
  • Pertsona fisikoek: azken PFEZa, edo aitorpenik ezean Foru Ogasunak emandako ziurtagiria.
  • Pentsiodunek, langabetuek eta edozein motako diru-laguntza edo diru-sarrera hartzen duten zergadunek dagozkien legezko frogagiriak. Hipoteka mailegua ordaintzen ari dela argudiatzen denean, hori egiaztatuko duen banku-egiaztagiria.
  • Pertsona juridikoek: BEZaren azken hiruhilekoaren aitorpena eta azken ekitaldiko (urteko) sozietateen gaineko zergaren aitorpena.
 
  • En el caso de personas físicas: la última declaración del IRPF, o en su defecto, certificado emitido por la Hacienda Foral.
  • En el caso de pensionistas, personas en paro y contribuyentes que perciban ayudas u otro tipo de ingresos: Justificantes legales de los mismos. Cuando se alegue una situación de pago de un préstamo hipotecario, certificado bancario que lo acredite.
  • En el caso de personas jurídicas: declaración del IVA del último trimestre y la declaración del impuesto de sociedades del último ejercicio.

8. Aurreko puntuan adierazitako irizpideak betetzen dituzten zatitze-eskaerak udal diruzainak ebatziko ditu.

8. Las solicitudes de fraccionamiento que cumplan con los criterios recogidos en el punto anterior serán resueltos por el Tesorero Municipal.

9. Aurreko puntuan adierazitako irizpideak betetzen ez dituzten zatitze-eskaerak Alkateak ebatziko ditu modu diskretu batean. Edozein gisatan, bermeak erakutsi beharko dituzte 2/2005 Foru Arauaren 79. artikuluan, zergei buruzko arau orokorra, aurreikusi bezala.
9. Las solicitudes de fraccionamientos distintas a las contempladas en el punto anterior las resolverá el Alcalde con carácter discrecional y deberán garantizarse en los terminos previstos en el Artículo 79 de la Norma foral 2/2005 General Tributaria.

Espedientean jasota egongo diren agiriak kontuan hartuz eta zorra zatitzeko eskaeran ekarritakoak ikusita, Alkateak nahiko berme jartzeko obligazioa ken dezake, bereziki zordunak zorra bermatzeko lain ondare ez duenean eta bere ondaretik kenduz gero, ekoizpen-ahalmena eta jardueraren enplegu-mailari dezente eragin diezaiokeenean.

Conforme a la documentación obrante en el expediente y la aportada en la solicitud de fraccionamiento, el Alcalde podrá dispensar de la obligación de prestar garantía suficiente, en especial cuando el obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica.

Eskaerak ez baditu baldintzak betetzen edo harekin batera ez badira exijitutako agiriak edo dokumentuak ekartzen, eskaera egin duenari hamar eguneko epea emango zaio akatsa zuzendu edo derrigorrez ekarri beharreko agiriak ekartzeko; hala egin ezean bere eskaera ez aurkeztutzat hartuko dela eta besterik gabe artxibatu egingo dela. ohartemanez.
Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.
Epe horiek ebazpena emateke amaitu badira, eskaera ezetsitzat ulertuko da, bidezkoa den errekurtsoa jarri ahal izateko edo berariazko ebazpena eman arte itxoiteko.

Transcurrido el plazo de un mes sin que haya caído resolución, se entenderá desestimada la solicitud a efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.
10. Zorraren exekuzio-prozeduran ondareen erregistro publikoan bahiketako aurreneurrizko idatzi-oharra eginez gero, zorraren bermea egintzat joko da eta ez da beharrezkoa izango berme berria jartzea.
10. Cuando en el procedimiento ejecutivo se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía.

11. 3 hilabetetik gorako atzerapenetan eta zatikatzeetan eta bere epemuga hurrengo ekitaldira luzatuko diren haietarako, dagokien berandutza interesa ordaindu beharko dute.

11. Los aplazamientos o fraccionamientos concedidos por un plazo superior a 3 meses, y cuya cancelación se produzca en ejercicio distinto al de su concesión, deberán abonar el correspondiente interés de demora.

12. Zorrak trafiko-isun kontzeptuan sartzen diren zatipenetan, berriak ezin izango dira sartu lehenagoak erabateko ordainketa egin arte. 11. 3 hilabetetik gorako atzerapenetan eta zatikatzeetan eta bere epemuga hurrengo ekitaldira luzatuko diren haietarako, dagokien berandutza.

12. En los fraccionamientos que incluyan deudas en concepto de sanciones de tráfico, no se podrán incluir nuevas sanciones de tráfico hasta la total cancelación de las incluidas con anterioridad.

13. Ibilgailu bateko bahitura espediente baten zorrak zatikatu ahal izateko, aurreko gordailua eskatu ahal izango da.

13. Para poder fraccionar las deudas de un procedimiento de embargo de un vehiculo, podrá exigirse un depósito previo.

14. Zatikatzeetako (7.B artikulua) sistema berezian ezarritakoaren babesean eman daitezkeen zatikatzeei, 7.A artikuluan ezarritakoa ezin izango zaie aplikatu.

14. A los fraccionamientos que puedan ser concedidos al amparo de lo establecido en el sistema especial de fraccionamientos (art. 7.B.), no les es de aplicación lo establecido en el Artículo 7.A

7. B) Ordainketa zatikatuaren sistema berezia. Aldizkako epemuga duten erreziboak eta jakinarazpen kolektiboa

7. B) Sistema especial de pago fraccionado. Recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva.

Sistema hori, aldizkako epemuga eta jakinarazpen kolektiboko errezibo helbideratuentzat ezartzen da, ondoko kontzeptuetarako eta bertan azalduko diren baldin­tze­tan eta esandako eran:

Este sistema se establece para los recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva, de los conceptos y en las condiciones y términos que se indican a continuación:

1. Kontzeptuak.

1. Conceptos.

- Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

- Landa eta hiri izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica.

- Hondakinen bilketa eta ezabaketa zerbitzua.

- Servicio de recogida y eliminación de residuos.

2. Betebeharrak:

2. Requisitos.

2.1. Betebehar orokorrak:

2.1. Generales:

- Prozedura interesatuak berak (erreziboen titularra edo bere ordezkaria) egindako eskabidez hasten da.

- El procedimiento se inicia a solicitud de la persona interesada (titular de los recibos o su representante legal).

- Sistemak zerga-aldi bakar batean ditu ondorioak.

- El recibo debe encontrarse en periodo voluntario de pago.

- Eskaera egiten duen pertsonak ezin du zorrik ordaintzeke eduki exekuzio aldian.

- El sistema surte efectos en un único periodo impositivo.

- Eskaera egiten duen pertsonak ezin du zorrik ordaintzeke eduki exekuzio aldian.

- La persona solicitante no debe tener deuda pendiente de pago en periodo ejecutivo.

- Sistema hau hartzeko orduan errezibo baten zenbatekoaren arabera hartuko da, ez ordaintzera derrigortutako pertsonak kontzeptu bakoitzagatik eduki ditzakeen errezibo batzuen baturaren arabera.

- El tratamiento para adopción de este sistema lo es en base al importe de un recibo y no a la suma de varios recibos que pueda tener por cada concepto la persona obligada al pago.

- Ordainketa, ordainagiri berrietan adierazitako eguna aurretik egin behar da.

- El pago se efectuará antes del fin del plazo de pago indicado en los nuevos recibos.

2.2. Betebehar zehatzak: Kontzeptuak, zenbatekoak, zatikiak eta ordainketa-egunak.

2.2. Específicos: Conceptos, importes, fracciones y fechas de pago:

Termino horiek artikulu honen 1. atalean aipatu diren aldizkako epemugako eta jakinarazpen kolektiboko hiru kontzeptu horiei eragiten diete.

Estos términos afectan a los tres conceptos de vencimiento periódico y notificación colectiva que se citan en el punto 1 de este artículo.

A) Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga:

A) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

- Zatika ordaintzeko sistemari oratu daitezke ordainagiriak, baldin eta 80 eurokoak edo hortik gorakoak baldin badira. Lehenengo bi zatikiak ezin dira izan 30 eurotik beherakoak.
- Son susceptibles de acogerse al sistema de pago fraccionado los recibos cuyo importe sea igual o mayor que 80 €. Las dos primeras fracciones no serán inferiores a 30 €.
- Ordainketen berreste-data: apirilaren 8a, maiatzaren 8a eta ekainaren 8 edo hurrengo egun balioduna.
- Fecha límite de los pagos: 8 de abril, 8 de mayo y 8 de junio o siguiente dia habil.

B) Landa eta hiri izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

B) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica.

- Zatika ordaintzeko sistemari oratu daitezke etxebizitzetara zuzendutako higiezineni dagozkien erreziboak, baldin eta 140 eurokoak edo hortik gorakoak baldin badira eta 1.000 eurotik beherakoak.

- Son susceptibles de acogerse al sistema de pago fraccionado los recibos correspondientes a inmuebles destinados a vivienda cuyo importe sea igual o mayor que 140 €, e inferior a 1.000 euros.

- Zatikiak ez dira 70 eurotik beherakoak izango.

- Las fracciones no serán inferiores a 70 €.

- Ordainketen berreste-data: uztailaren 8a, abuztuaren 8a, irailaren 8a eta urriaren 8 edo hurrengo egun balioduna.
- Fecha límite de los pagos: 8 de julio, 8 de agosto, 8 de septiembre y 8 de octubre o siguiente día hábil.

C) Hondakinen bilketa eta ezabaketa zerbitzua:

C) Servicio de recogida y eliminación de residuos:

Zatika ordaintzeko sistemari oratu daitezke ordainagiriak, baldin eta 89 eurokoak edo hortik gorakoak baldin badira.
- Son susceptibles de acogerse al sistema de pago fraccionado los recibos cuyo importe sea igual o mayor que 89 €.
- Lehenengo bi zatikiak ezin dira izan 30 eurotik beherakoak.
- Las dos primeras fracciones no serán inferiores a 30 €.
- Ordainketen berreste-data: urriaren 8a, azaroaren 8a eta abenduaren 8a edo hurrengo egun balioduna.
- Fecha límite de los pagos: 8 de octubre, 8 de noviembre y 8 de diciembre o siguiente día hábil.

3. Eskaerak.

3. Solicitudes.

Ordaintzera derrigortutako pertsonak edo haren ordezkariak sistema berezi honetarako egindako orri berezian eskatu behar du ordainketa zatikatua, ordainketaren borondatezko ordain aldia bukatu aurretik.

La persona obligada al pago o su representante deberá acogerse al sistema especial de pago fraccionado en el impreso específico, antes de la finalización del periodo voluntario de pago del recibo.

4. Ondorioak eta balioa.

4. Efectos y validez.

- Baietza emanez gero, zatikatutako ordainketa-sistema hau berandu­tzako interesik gabe eta bermea uzteko premiarik gabe ematen dela ulertuko da.

- En caso de concesión, este sistema de pago fraccionado se entiende concedido sin interés de demora ni necesidad de depósito de garantía.

5. Aurreikusitako ordainketa-egunetan zatikiren bat ez ordain­tzeak dituen ondorioak.

5. Consecuencias del impago de alguna de las fracciones en las fechas de pago previstas.

- Ordainketa zatikatuko sistema berezi hau ordaintzeko emandako azken egunean edo epemugan zatikiak ordaintzera baldintzatzen da. Ordainketa gauzatuko ez balitz, ordaindu gabeko zatikiaz exekuzio aldiari emango litzaioke hasiera.

- Este sistema de pago fraccionado especial queda supeditado al cumplimiento del pago de las fracciones a su vencimiento. Si no se hiciera efectivo el pago, se iniciará el período ejecutivo por la fracción impagada.

8. Artikulua.

Artículo 8.

Kobratu ezinak.

Fallidos.

1. Kobratu ezinak joko dira zergak ordaintzeko garaian ordaindu behar zutenei eta gainontzeko arduradunei, balego, kobratzea ezinezkoa jotako hartzekoak.

1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, si los hubiere.  

2. Udaleko zerga-biltzaileak kobratu ezinen proposamena egingo du, behin premiamenduzko prozedura bidez eta espedientean jasota egongo diren agirien arabera, zordun nagusiak eta berauez erantzungo lioketenak kaudimenik gabekoak edo egonleku ezezagunekoak balira.

2. El Recaudador Municipal, demostrada la insolvencia y, en su caso, paradero desconocido de los deudores principales y responsables solidarios, a través de las actuaciones del procedimiento de apremio, y conforme a la documentación obrante en el expediente, realizará la propuesta de fallido de los mismos.

Kaudimenik gabekotzat joko dira bahitzeko moduko ondare edo eskubiderik gabeko zordunak.

Se considerarán insolventes aquellos deudores respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables.

Bahitu ez litezkeen ondaretzat hartuko dira Zerga-bilketako zerbitzuburuaren ustetan bahitzeko kostua estaltzeko adineko balioa duen gauzarik ez dagoenean. Hori horrela, diruzainak jarriko du bahitutako ondarea gauzatzeko gutxienez kostako dena.

Se considerarán bienes libres de embargos aquellos de cuya realización se presuma, a juicio del Jefe del Servicio de Recaudación, que resulte producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización. A tal efecto el Tesorero establecerá cual es el coste mínimo de realización de un bien embargado.

3. Zerga-biltzailearen proposamenez, diruzainak kobra-ezintzat joko ditu kobratzeko ahaleginak egin ostean huts egindakoak.
3. A propuesta del Recaudador Municipal, el Tesorero formulará la declaración de créditos incobrables por resultar fallidos los obligados al pago.  

4. Kobratu ezintzat jotako zordunen zorrak behin-behinekotasunez iraungitzat joko dira, baldin eta derrigortasun epean berriro ez badira errehabilitatzen. Zorra behin-betiko iraungita geratuko da epe horretan ez bada errehabilitatzen.

4. Declarados fallidos los obligados al pago, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.

5. Behin zorduna kobra ezintzat joz gero, epe horren osteko zorrei baja emango zaie aurreko aitorpenaz baliatuz, beti ere beste arduradun edo obligaziodunik ez balego.

5. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables.  

6. Udal zerga-biltzaileak zordunaren gerorako kaudimenaren berri badu, proposamena egingo du Diruzaintzaren mailegua birgaitzeko. Proposamena onartu ondoren, zerga-kudeaketa sailak infomatikoki erregistratuko du.

6. Si el Recaudador Municipal conociera de la solvencia sobrevenida del deudor, propondrá la rehabilitación del crédito a la Tesorería. Una vez aprobada, se registrará informáticamente por parte del departamento de gestión tributaria.

9. Artikulua.

Artículo 9.

Kreditu kobraezinak aitortzeko proposamenetan ezarri beharreko irizpideak.

Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración de créditos incobrables.  
Zorra kobraezina joko da, eta beraz, ondoko proposamena bideratuko da ondoko kasuetan:
Se considerará como fallido y por tanto se formulará la propuesta cuando:

a) Espedientea abian jarriko da pilatutako zorra 100 euro baino gutxiago denean.

a) Expedientes por deudas acumuladas de importe inferior a 100 euros.

-Zordunak ez badu finantza-erakundeetan kontu korrenterik, edo Kontu korrentea izanik, zorren enbargoa egiten saiatu eta inolako emaitza positiborik erdietsi ez denean.

- El deudor no tenga cuentas corrientes en entidades financieras, o teniendo cuentas corrientes se haya intentado el embargo de los mismos y no se haya obtenido ningún resultado positivo.

b) Espedientea abian jarriko da pilatutako zorra 100 eta 400 artekoa denean.

b) Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 100 y 400 euros.

Zorra kobraezina joko da, eta beraz, ondoko proposamena bideratuko da ondoko kasuetan:

Se considerará como fallido y por tanto se formulará la propuesta cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Zordunak ez badu finantza-erakundeetan kontu korrenterik, edo Kontu korrentea izanik, zorren enbargoa egiten saiatu eta inolako emaitza positiborik erdietsi ez denean.

- El deudor no tenga cuentas corrientes en entidades financieras, o si las tiene, se haya intentado el embargo de los mismos y no se haya obtenido ningún resultado positivo.

- Zorrak exekutiboan kobratzeko Foru Aldundiarekin izenpeturiko lankidetza-hitzarmenaren baitan zorra Foru Ogasunera kobratzeko bidali eta Foru Ogasunak berori kobratzeko epea agortu ostean ezin kobratu duela adieraziz itzuli duenean.

- La deuda haya sido enviada a la Hacienda Foral para su cobro al amparo del Convenio de Colaboración suscrito para el cobro de deudas en ejecutiva y que haya sido devuelta por la Hacienda Foral una vez que ha agotado el procedimiento de cobro sin que se haya podido cobrar la deuda.

c) Espedientea abian jarriko da pilatutako zorra 400 eta 700 artekoa denean.

c) Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 400 y 700 euros.

Zorra kobraezina joko da, eta beraz, ondoko proposamena bideratuko da ondoko kasuetan:

Se considerará como fallido y por tanto se formulará la propuesta cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Zordunak ez badu finantza-erakundeetan kontu korrenterik, edo kontu korrentea izanik, zorren enbargoa egiten saiatu eta inolako emaitza positiborik erdietsi ez denean.

- El deudor no tenga cuentas corrientes en entidades financieras, o si las tiene, se haya intentado el embargo de los mismos y no se haya obtenido ningún resultado positivo.  

- Zorduna Gizarte Segurantzan besteen kontura lanean ari den langile gisa azaltzen ez denean, eta beraz, enbargatu ahal izateko nominarik ez duenean.

- El deudor no figure de alta como trabajador a cuenta ajena en la Seguridad Social y por tanto no cobre una nómina que pueda ser embargada.

- Zorrak exekutiboan kobratzeko Foru Aldundiarekin izenpeturiko lankidetza-hitzarmenaren baitan zorra Foru Ogasunera kobratzeko bidali eta Foru Ogasunak berori kobratzeko epea agortu ostean ezin kobratu duela adieraziz itzuli duenean.
- La deuda haya sido enviada a la Hacienda Foral para su cobro al amparo del Convenio de Colaboración suscrito para el cobro de deudas en ejecutiva y que haya sido devuelta por la Hacienda Foral una vez que ha agotado el procedimiento de cobro sin que se haya podido cobrar la deuda.

d) Espedientea abian jarriko da pilatutako zorra 700 euro baino gehiago denean.

d) Expedientes por deudas acumuladas de importe superior a 700 euros.  
Zorra kobraezina joko da, eta beraz, ondoko proposamena bideratuko da ondoko kasuetan:    
Se considerará como fallido y por tanto se formulará la propuesta cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Zordunak ez badu finantza-erakundeetan kontu korrenterik, edo kontu korrentea izanik, zorren enbargoa egiten saiatu eta inolako emaitza positiborik erdietsi ez denean.

- El deudor no tenga cuentas corrientes en entidades financieras, o si las tiene, se haya intentado el embargo de los mismos y no se haya obtenido ningún resultado positivo.

- Zorduna Gizarte Segurantzan besteen kontura lanean ari den langile gisa azaltzen ez denean, eta beraz, enbargatu ahal izateko nominarik ez duenean.

- El deudor no figure de alta como trabajador a cuenta ajena en la Seguridad Social y por tanto no cobre una nómina que pueda ser embargada.

- Zordunak ez badu Jabetza-erregistroan inskribaturiko ondare higiezinik, edo izanda, enbargo-idatzoharra egin ostean, berau iraungita baldin badago.

- El deudor no sea propietario de ningún bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad, o en caso de que lo sea se haya realizado la anotación de embargo y ésta haya caducado.

- Zorduna ondare higiezin bakar baten jabe, edo baldin bada, ondare higiezin honek 12 urte baino gehiago baldin baditu.
- El deudor no sea propietario de ningún bien mueble, o en caso de que lo sea, este bien mueble tenga una antigüedad superior a los 12 años.  

- Zorrak exekutiboan kobratzeko Foru Aldundiarekin izenpeturiko lankidetza-hitzarmenaren baitan zorra Foru Ogasunera kobratzeko bidali eta Foru Ogasunak berori kobratzeko epea agortu ostean ezin kobratu duela adieraziz itzuli duenean.

- La deuda haya sido enviada a la Hacienda Foral para su cobro al amparo del Convenio de Colaboración suscrito para el cobro de deudas en ejecutiva y que haya sido devuelta por la Hacienda Foral una vez que ha agotado el procedimiento de cobro sin que se haya podido cobrar la deuda.

10. Artikulua.

Artículo 10.

Premiamendu prozeduraren tramitazio egoera.

Estado de tramitación del procedimiento de apremio.

Premiamendu prozedura batean sartua badago zergadunak tramitazioaren egoeraren berri izateko aukera izango du. Era berean, lortu ahal izango du, berak ordainduta, espedientean dauden agirien kopia, baldin eta ez badituzte kaltetzen hirugarren batzuen interesak edo beste pertsona batzuen intimitatea, edo legeren batek horrela ezartzen badu. Ondorio horietarako, Udalak kopia horien kostua arautuko du.

El contribuyente que sea parte en un procedimiento de apremio podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. A estos efectos el Ayuntamiento establecerá reglamentariamente el coste de estas copias.

11. Artikulua.

Artículo 11.

Erakunde Autonomo eta Udal Patronatuek ezarritako errekurtsoetan premiamenduzko prozedura bidez eginiko zerga-bilketa.  
Recaudación por el procedimiento de apremio de los recursos de Organismos Autónomos y Patronatos Municipales.

Erakunde Autonomo eta Udal Patronatuek, behin euren eskubideak kobratzeko borondatezko epea amaitu ondoren, eta Gida-zuzendaritza bakoitzak erabakia hartu ostean, udal zerga-bilketari euren zorrak kobratzeko premiamenduzko prozedura hasteko eskatuko diote.

Los Organismos Autónomos y los Patronatos Municipales, una vez concluido el periodo voluntario de cobro de sus recursos de Derecho Público, mediante acuerdo de la correspondiente Junta, solicitarán a la Recaudación Municipal que inicie el procedimiento de apremio para el cobro de sus deudas.

12. Artikulua.

Artículo 12.

Erakunde Autonomo eta Udal Patronatuek ezarritako errekurtsoetan premiamenduzko prozedura bidez eginiko zerga-bilketa.

Recaudación por el procedimiento de apremio de los recursos de Organismos Autónomos y Patronatos Municipales.

Erakunde Autonomo eta Udal Patronatuek, behin euren eskubideak kobratzeko borondatezko epea amaitu ondoren, eta Gida-zuzendaritza bakoitzak erabakia hartu ostean, udal zerga-bilketari euren zorrak kobratzeko premiamenduzko prozedura hasteko eskatuko diote.

Los Organismos Autónomos y los Patronatos Municipales, una vez concluido el periodo voluntario de cobro de sus recursos de Derecho Público, mediante acuerdo de la correspondiente Junta, solicitarán a la Recaudación Municipal que inicie el procedimiento de apremio para el cobro de sus deudas.

Azken Xedapena.

Disposición Final.

Ordenantza 2008ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du ahalik eta deuseztatzea erabakitzen ez den bitartean.
La presente Ordenanza comenzará a regir el 1 de enero del año 2008 y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación.