Fecha actualización:
 • Azken eguneratzea: 2018/10/30
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Errenteria

  ?

Gobernua 

ALKATETZA

 • Julen Mendoza Pérez (EH BILDU)

IZENDAPENA:

Udal Plenoak hautatu zuen Errenteriako Alkate, 2015eko ekainaren 13an egindako ezohiko bilkuran (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) (link fitxategira behean)

ESKUDUNTZAK: (7/1985 Legeko 21. artikulua eta indarreko legedia)

Alkatea Udalbatzako burua da eta, eskuordetzen ez baditu, eskuduntza hauek ditu:

 • Udal gobernua eta administrazioa zuzentzea.
 • Udala ordezkatzea.
 • Udalbatzarraren bilkurak deitu eta horietan buru izatea, Lege honetan eta hauteskunde legeria orokorrean aurreikusten diren kasuetan izan ezik, Tokiko Gobernu Batzarrarenak eta udaleko beste edozein organorenak, eta berdintzeak erabakitzea, kalitateko botoa erabiliz.
 • Udal zerbitzuak eta obrak zuzendu, ikuskatu eta bultzatzea.
 • Bandoak ematea.
 • Kudeaketa ekonomikoa eramatea, onartu den aurrekontuaren arabera, bere eskumeneko mugetan gastuak egitea, kreditu operazioak hitzartzea, Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 158.5 artikuluan jasota daudenak izan ezik, aurrekontuan jasota badaude operazio kreditu horiek eta baliabide arrunten %10 gainditzen ez badu haien zenbatekoak urtealdi ekonomiko bakoitzean, diruzaintzakoak izan ezik; horiek egokituko zaizkio uneoro egiten diren operazioen zenbateko pilatua gainditzen ez duenean aurreko urtealdian likidatutako diru-sarreren %15; ordainketak agintzea eta kontuak ematea; hori guztia Toki Ogasunak arautzeko Legean aurreikusitakoaren arabera.
 • Enplegu publikoaren eskaintza onartzea, Udalbatzarrak onartutako aurrekontuarekin eta plantillaren arabera; arauak onartzea, probak egiteko, batetik, langileak aukeratu behar direnean eta, bestetik, lanpostuak hornitzeko lehiaketak egin behar direnean; eta finkoak eta aldizkakoak ez diren ordainketa osagarriak banatzea.
 • Langile guztien goi burutza betetzea, eta langile horiek izendatzeko eta santzionatzeko akordioak hartzea, bai eta Udalbatzako funtzionarioak zerbitzutik bereiztekoa eta lan kontratuko langileak lanetik botatzekoa ere; azken kasu bi horiek izanez gero, Udalbatzarrari adieraziko dio egiten den lehen bilkuran. Eskuduntza hori izango du, Lege honetako 99.1 eta 3. artikuluetan xedatutakoaren kalterik gabe.
 • Udaltzaingoaren buru aritzea.
 • Planeamendu orokorra garatzeko planeamenduko baliabideak onartzea, Udalbatzarrari berariaz ez dagozkionak, eta hirigintza gestioko baliabideak eta hirigintzako proiektuak onartzea.
 • Bere eskuduntzako gaietan, egintza judiziala eta administratiboak erabiltzea eta Udala defendatzea, beste organo bati eskuordetu dionean ere bai, eta, urgentziako kasu guztietan, Udalbatzarraren eskuduntzako gaietan, eta kasu horretan Udalbatzarri emango dio horren berri egiten den lehen bilkuran, berretsi dezan.
 • Alkatetzaren eskuduntzaren gaietan, Udalbatzarrari kaltegarritasunezko deklarazioa proposatzeko ekimena.
 • Hondamendirik edo ezbehar publikorik eta horien arrisku larririk izanez gero, berak zuzenean, eta bere ardurapean, behar diren neurriak eta neurri egokiak hartzea, eta horien berri ematea berehala Udalbatzarrari.
 • Berak agindutakoa hausten duten hutsegiteak santzionatzea, edo udal ordenantzen arauak hautsi direlako, ahalmen hori beste organo batzuei dagokienean izan ezik.
 • Mota guztietako kontratazioak eta kontzesioak egitea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen ez dutenean, eta edozein kasutan ere, 6.000.000 euroko kopurua gainditzen ez dutenean, urteanitzeko izaerakoak barne, lau urte baino gehiago ez dirauenean, betiere urtealdi guztien artean pilatutako zenbatekoak gainditzen ez baditu, batetik, adierazitako portzentajea, lehen urtealdiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruz, eta bestetik, lehen adierazi den kopurua.
 • Obra eta zerbitzuetako proiektuak onartzea, kontratatzeko edo kontzesioa emateko eskuduna denean eta aurrekontuan aurreikusita daudenean.
 • Ondasunak eta eskubideak erostea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen ez duenean horien balioak, ezta 3.005.060,52 euro gainditzen ez duenean ere, eta kasu hauetan aipatzen diren portzentajea eta zenbatekoa gainditzen ez duen ondarea saltzea:

  1.- Ondasun higiezinena, aurrekontuan aurreikusita badago.

  2.- Ondasun higigarriena, balio historiko edo artistiko deklaratutakoa izan ezik, izan ere, horien saltzea ez dago aurreikusita aurrekontuan.

 • Lizentziak ematea, arlokako legeek berariaz ematen ez badiote Udaltzarrari edo Tokiko Gobernu Batzarrari.
 • Udalaren akordioak argitaratu, betearazi eta bete daitezen agintzea.
 • Legeek berariaz ematen dizkioten gainerakoak eta Estatuaren edo Autonomia Erkidegoen legeriak udalerriari ematen dizkiotenak eta udaleko beste organo batzuei ematen ez dizkionak.
 • Alkateari dagokio ere alkateordeak izendatzea.
 • Alkateak eskuordetu egin dezake bere eskuduntzak erabiltzea, hauek izan ezik: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren bilkurak deitzea, parra eginez gero kalitateko botoaz erabakitzea, kreditu operazioak hitzartzea, langile guztien goi burutza izatea, funtzionarioak zerbitzutik bereiztea eta lan kontratudunak lanetik botatzea, eta artikulu honetako 1. zenbakiko a), e), j), k), l) eta m) ataletan aipatutakoak. Edozelan ere, j) atalean datozen eskuduntzak erabiltzea eskuordetu ahal izango dio Tokiko Gobernu Batzarrari.
 • Izan ere, Errenteriako Alkateak hainbat eskuduntza eskuordetu ditu 2015eko ekainaren 19an emandako erabakien bitartez ondorengo organoetan:

  * Tokiko Gobernu Batzarraren esku lagatako eskuduntzak (link fitxategira behean)

  * Zinegotzi ordezkarien esku lagatako eskuduntzak (link fitxategira behean)

 

 • Udalbatzarraren akordio bidez udalbatzarraren eskuduntzak eskuordetu zaizkio Alkateari (link fitxategira behean)

 

ALKATEORDEAK

 IZENDATZEA:

 • Alkatetzaren 2015eko ekainaren 19ko Erabakiaren bidez, ondorengo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (link fitxategira behean)

ESKUDUNTZAK:

 • Alkatea ordezten dute, haien izendapenaren ordenan, alkatearen kargua bete barik dagoenean, kanpoan dagoenean edo gaixorik dagoenean.
 • Alkateak eskuordetutako eskuduntzak.
UDALBATZAREN OSAERA

UDALBATZARRA

BATZARKIDEAK: 21 zinegotzi, 2015eko maiatzaren 24ko Udal Hauteskundeetan hautatuak izan zirenak, eta beren karguak Udal Korporazioa eratzeko 2015eko ekainaren 13ko Udal Plenoan hartu zutenak:

Udalbatzaren osaera
Composición del Pleno del Ayuntamiento


Zerrenda honetako datuek zein datari egiten dioten erreferentzia
Fecha a la que hacen referencia los datos de este listado:
13/06/2015


ALKATEA / ALCALDE / ALCALDESA
Izena / Nombre Talde politikoa / Grupo político
Julen MENDOZA PÉREZ EHBILDU


ZINEGOTZIAK / CONCEJALES y CONCEJALAS
Izena / Nombre Talde politikoa / Grupo político
Jaione KARRIKIRI GARAÑO EHBILDU
Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI EHBILDU
Eñaut GRACIA IBARRA EHBILDU
Itziar OSTOLAZA GALDÓS EHBILDU
Jon TXASKO ORGILLES EHBILDU
Bernardo LEMOS TABERNA EHBILDU
Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA (PSE-EE(PSOE))
María Almudena DE LA TORRE FERNÁNDEZ (PSE-EE(PSOE))
Isaac PALENCIA CABALLERO (PSE-EE(PSOE))
María Teresa AZPILICUETA LLORENTE (PSE-EE(PSOE))
Joseba ECHARTE MARTÍN (PSE-EE(PSOE))
Montserrat LUIS CANO (PSE-EE(PSOE))
Iñaki RUIZ ALONSO (PSE-EE(PSOE))
Yon COLLAR RIOSECO Errenteria IrabaziZ
Jose Cruz LEGORBURU AYESTARÁN Errenteria IrabaziZ
Nagore BASURTO ESCAMILLA Errenteria IrabaziZ
Miguel María RODRÍGUEZ BARBERO Errenteria IrabaziZ
Maite PEÑA LÓPEZ EAJ/PNV
José Manuel FRANCO INSAUSTI EAJ/PNV
Garbiñe OYARBIDE IRURETAGOYENA EAJ/PNV
UDALBATZEN ALDIZKOTASUNA

ALDIZKOTASUNA:

Bere ohiko bilkuren aldizkotasunari buruzko erabakia Udal Plenoak 2015eko ekainaren 18an egindako bilkuran onartu zuen (link fitxategira behean)

UDALBATZARREN ESKUDUNTZAK

Udalbatzarra, zinegotzi guztiek osatua, Alkateak zuzentzen du eta bera da burua.


Eskuduntza hauek dagozkio Udalbatzarrari: 
(7/1985 Legeko 22. artikulua eta indarreko legedia) 

a) Gobernu organoak kontrolatu eta fiskalizatzea.

b) Udalaz gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruzko akordioak hartzea; udalerria aldatzea; 45. artikuluak aipatzen dituen udalerri eta entitateak sortu edo deuseztatzea; organo deskontzentratuak sortzea; udalerriaren burutasuna aldatzea eta haren edo Entitate horien izena aldatzea eta haren bandera, ikurrina edo armarria hartu edo aldatzea.

c) Planeamendu orokorra hasiera batean onartzea eta hirigintza legerian aurreikusten diren planen eta gainerako antolaketa tresnen udal tramitazioa amaitzeko onartzea.

d) Araudi organikoa eta ordenantzak onartzea.

e) Zerga izaerako norbere baliabideak zehaztea; aurrekontuak onartu eta aldatzea; gastuen erabilera, bere eskumeneko gaietan, eta kontuak onartzea; hori guztia Toki Ogasunen Legean xedatutakoaren arabera.

f) Zerbitzuak eta munizipalizatzeko espedienteak kudeatzeko moduak onartzea.

g) Beste herri administrazio batzuek egindako eskumen eskuordetzea onartzea.

h) Beste herri erakunde batzuei eta gainerako herri administratiboei eskumen gatazkak planteatzea.

i) Langileen plantilla, lanpostuen zerrenda onartzea, ordainsari osagarrien, finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa eta aldi bateko langileen kopurua eta erregimena finkatzea.

j) Egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea eta Udalbatzaren defentsa udalbatzarraren eskumeneko gaietan.

k) Udalaren egintzen kaltegarritasunezko deklarazioa.

l) Jabetza publikoaren ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.

m) Kreditu operazioak hitzartzea, horien zenbateko pilatuak, urtealdi ekonomiko bakoitzean, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen duenean, diruzaintzakoak izan ezik, uneoro operazioen zenbateko pilatuak gainditzen duenean aurreko urtealdian likidatutako diru-sarrera korronteen %15, hori guztia Toki Ogasunak arautzeko Legean aurreikusitakoaren arabera.

n) Mota guztietako kontratazioak eta kontzesioak egitea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen dutenean, eta edozein kasutan ere, 6.000.000 euroko kopurua gainditzen dutenean, eta urteanitzeko kontratuak eta kontzesioak, lau urte baino luzeagoak direnean eta urteanitzekoak iraupen txikiagokoak, urtealdi guztietan pilatutako zenbatekoak portzentaje hura gainditzen duenean, lehen urtealdiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruz eta, edozelan ere, hizki honetan adierazten den zenbatekoa baino handiagoa denean.

o) Obra proiektuak eta zerbitzuak onartzea, horiek kontratatu edo emateko eskumenduna denean, eta oraindik aurreikusi gabe daudenean aurrekontuetan.

p) Ondasunak eta eskubideak erostea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen duenean horien balioak, eta, beti ere, 3.000.000 euro baino handiagoa denean, eta ondare saltzeak daudenean kasu hauetan:

1.- Balio historiko edo artistiko deklaraturik dauden ondasun higiezin edo ondasun higigarriak izan eta aurrekontuan aurreikusita ez daudenean.

2.-Aurrekontuan aurreikusita egon eta ondasunak erosteko adierazitako portzentaje eta zenbatekoak baino handiagoak direnean.

q) Udalbatzarrari egokitu behar dakizkiokeen beste batzuk, gehiengo berezi batek onartu behar ditu eta.

r) Legeak berariaz ematen dizkion gainerakoak. 

Era berean, Udalbatzarrari dagokio alkateari egindako zentsura mozioaren botazioa eta alkateak berak planteatutako konfiantza arazoari buruzkoa; hauteskunde legeria orokorrean xedatutakoak agintzen du hori guztia.


Udalbatzarrak bere eskuduntzen erabilera eskuordetu ahal dizkie Alkateari eta Tokiko Gobernu Batzarrari, 2. zenbakian, a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) eta q), eta 3. zenbakian aipatutakoak izan ezik. Horrela, Udalbatzarraren akordio bidez Alkateari eta Tokiko Gobernu Batzordeari eskuduntzak eskuordetu zaizkio. (link fitxategira behean)

TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

 

BATZORDEKIDEAK:

Julen MENDOZA PÉREZ (EH BILDU) (PRESIDENTE/ LEHENDAKARIA)
Jaione KARRIKIRI GARAÑO (EH BILDU)
Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA (EH BILDU)
Jon TXASKO ORGILLES (EH BILDU)
Bernardo LEMOS TABERNA (EH BILDU)
Yon COLLAR RIOSECO (Errenteria IrabaziZ)
Nagore BASURTO ESCAMILLA (Errenteria IrabaziZ)

IZENDAPENA eta ALDIZKOTASUNA

 • Alkatetzaren 2015eko ekainaren 19ko Erabakiaren bidez, ondorengo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (link fitxategira behean)

ESKUDUNTZAK:

 • Alkateari laguntzea bere eskuduntzak erabiltzen.
 • Alkateak (link fitxategira behean) edo Udalbatzarrak beste organo batek eskuordetzen dizkion eskuduntzak (link fitxategira behean) edo legeak ematen dizkionak. 
ZINEGOTZI DELEGATUAK

 Alkatetzaren 2015eko ekainaren 19ko., 2015eko abenduaren 29ko eta 2016eko otsailaren 19ko erabakien bidez, ondorengo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua zenbait eskuduntza zinegotzi ordezkariengan eskuordetu ditu alkateak.

BOZERAMAILEEN BATZORDEA

 Organo osagarria, hausnartzailea, ebazten ez duena eta ebazpen-ondorioetarako delegaziorik ez duena. Soilik udalaz kanpoko gaiei buruzko adierazpen instituzionaletan eman ahal izango ditu ebazpena gehiengo bakunaren bidez.

BATZORDE INFORMATZAILEAK

Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean. Halaber, Udalbatzarrak eskuordetuta Alkatetzaren erabakira jartzen diren espedienteak informatzen dituzte.

Batzordeak sortzeari buruzko erabakia 2017eko apirilaren 27an egindako Udal Plenoak hartu zuen.

Errenteriako udalean informazio batzorde iraunkor hauek daude:

  

BATZORDE INFORMATZAILEAK

Izena

Taldea

Kargua

2025 Plan Estrategikoaren jarraipenerako Batzorde Berezia

Julen MENDOZA PÉREZ

O/E EHBILDU

Batzordeburua

Nagore SARASOLA OTERMIN

Idazkari Orokorra

Idazkaria

Jaione KARRIKIRI GARAÑO

O/E EHBILDU

Bokola

Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA

ES - SV

Bokola

Joseba ECHARTE MARTÍN

ES - SV

Bokola

Yon COLLAR RIOSECO

E. IrabaziZ

Bokola

Jose Cruz LEGORBURU AYESTARÁN

E. IrabaziZ

Bokola

Garbiñe OYARBIDE IRURETAGOYENA

EAJ - PNV

Bokola

Jon TXASKO ORGILLES

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

María Almudena DE LA TORRE FERNÁNDEZ

ES - SV

Ordezko bokala

Isaac PALENCIA CABALLERO

ES - SV

Ordezko bokala

Nagore BASURTO ESCAMILLA

E. IrabaziZ

Ordezko bokala

Miguel María RODRÍGUEZ BARBERO

E. IrabaziZ

Ordezko bokala

José Manuel FRANCO INSAUSTI

EAJ - PNV

Ordezko bokala

Antolaketa Batzordea

 

Jaione KARRIKIRI GARAÑO

O/E EHBILDU

Batzordeburua

Itziar OSTOLAZA GALDÓS

O/E EHBILDU

Bokola

Jon TXASKO ORGILLES

O/E EHBILDU

Bokola

Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA

ES - SV

Bokola

María Almudena DE LA TORRE FERNÁNDEZ

ES - SV

Bokola

Isaac PALENCIA CABALLERO

ES - SV

Bokola

Yon COLLAR RIOSECO

E. IrabaziZ

Bokola

Jose Cruz LEGORBURU AYESTARÁN

E. IrabaziZ

Bokola

Miguel María RODRÍGUEZ BARBERO

E. IrabaziZ

Bokola

Maite PEÑA LÓPEZ

EAJ - PNV

Bokola

José Manuel FRANCO INSAUSTI

EAJ - PNV

Bokola

Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Eñaut GRACIA IBARRA

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

María Teresa AZPILICUETA LLORENTE

ES - SV

Ordezko bokala

Joseba ECHARTE MARTÍN

ES - SV

Ordezko bokala

Montserrat LUIS CANO

ES - SV

Ordezko bokala

Nagore BASURTO ESCAMILLA

E. IrabaziZ

Ordezko bokala

Garbiñe OYARBIDE IRURETAGOYENA

EAJ - PNV

Ordezko bokala

Lurraldea Batzordea

 

Bernardo LEMOS TABERNA

O/E EHBILDU

Batzordeburua

Itziar OSTOLAZA GALDÓS

O/E EHBILDU

Bokola

Jon TXASKO ORGILLES

O/E EHBILDU

Bokola

Isaac PALENCIA CABALLERO

ES - SV

Bokola

María Teresa AZPILICUETA LLORENTE

ES - SV

Bokola

Joseba ECHARTE MARTÍN

ES - SV

Bokola

Jose Cruz LEGORBURU AYESTARÁN

E. IrabaziZ

Bokola

Nagore BASURTO ESCAMILLA

E. IrabaziZ

Bokola

Miguel María RODRÍGUEZ BARBERO

E. IrabaziZ

Bokola

José Manuel FRANCO INSAUSTI

EAJ - PNV

Bokola

Garbiñe OYARBIDE IRURETAGOYENA

EAJ - PNV

Bokola

Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Eñaut GRACIA IBARRA

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA

ES - SV

Ordezko bokala

María Almudena DE LA TORRE FERNÁNDEZ

ES - SV

Ordezko bokala

Iñaki RUIZ ALONSO

ES - SV

Ordezko bokala

Yon COLLAR RIOSECO

E. IrabaziZ

Ordezko bokala

Maite PEÑA LÓPEZ

EAJ - PNV

Ordezko bokala

Herritarrak Batzordea

Yon COLLAR RIOSECO

E. IrabaziZ

Batzordeburua

Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI

O/E EHBILDU

Bokola

Itziar OSTOLAZA GALDÓS

O/E EHBILDU

Bokola

Jon TXASKO ORGILLES

O/E EHBILDU

Bokola

Isaac PALENCIA CABALLERO

ES - SV

Bokola

Montserrat LUIS CANO

ES - SV

Bokola

Iñaki RUIZ ALONSO

ES - SV

Bokola

Jose Cruz LEGORBURU AYESTARÁN

E. IrabaziZ

Bokola

Nagore BASURTO ESCAMILLA

E. IrabaziZ

Bokola

Maite PEÑA LÓPEZ

EAJ - PNV

Bokola

Garbiñe OYARBIDE IRURETAGOYENA

EAJ - PNV

Bokola

Jaione KARRIKIRI GARAÑO

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Eñaut GRACIA IBARRA

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Bernardo LEMOS TABERNA

O/E EHBILDU

Ordezko bokala

Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA

ES - SV

Ordezko bokala

María Almudena DE LA TORRE FERNÁNDEZ

ES - SV

Ordezko bokala

María Teresa AZPILICUETA LLORENTE

ES - SV

Ordezko bokala

Miguel María RODRÍGUEZ BARBERO

E. IrabaziZ

Ordezko bokala

 

José Manuel FRANCO INSAUSTI

EAJ - PNV

Batzordeburua

 

Aldi baterako pertsonala (konfiantzakoa eta aholkularitza berezikoa) Udalean eta udal erakundeetan

 

Aldi baterako pertsonala (konfiantzakoa eta aholkularitza berezikoa) Udalean eta udal erakundeetan / Listado de Personal de eventual (de confianza y asesoramiento especial) del Ayuntamiento y Entidades Municipales


Zerrenda honetako datuek zein datari egiten dioten erreferentzia / Fecha a la que hacen referencia los datos de este listado: 2018/02/16


IZENA ETA ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS LANPOSTUA / PUESTO
Reyes Imaz Ledesma
Alkatearen Idazkaria (Karrerako udal funtzionarioa: administraria) / Secretaria del Alcalde (Funcionaria de carrera del Ayuntamiento: administrativa)
ORDEZKARITZA POLITIKOKO KARGODUNEN ONDARE ONDASUNEN AITORPENA

 

 •   Atzera botatzea udal honetako zinegotzi Maite Peña Lópezi esleitutako dedikazio partziala eta horri dagozkion ordainsariak (link fitxategira behean)
 • Korporazioko partaide Garbiñe Oyarbide Iruretagoyenari (EAJ/PNV) ordainsariak eta arduraldi . (link fitxategira behean)
 • Ordezkapen gastuak, Alkatearen tzako, Korporaziokideentzako eta behin-behineko langileen tzako esleipenak, eta korporaziokideen tzako dietak batza rraldi eta bileretara etortzeagatik. (link fitxategira behean)
 • Ordezkaritza politikoko kargudunen ondare ondasunen aitorpena. (link fitxategira behean)

| Herriko plaza, 1 - 20100. Telefonoa: 943 449600, Faxa: 943 449650 | © Errenteriako Udala · Ayuntamiento de Errenteria